Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRDB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 21.209.291 6.947.528
Tekuća sredstva 3.502.900 5.967.813
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.041 8.889
Aktivna vremenska razgraničenja 49.105
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.712.191 12.915.341
Pasiva
Kapital 14.730.246 3.021.222
Osnovni kapital 19.818.005 19.818.005
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 114.362 114.362
Kratkoročne obaveze 9.867.583 9.779.757
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 24.712.191 12.915.341
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 57.831 97.155
EBITDA -144.822 -630.729
Amortizacija 0 40
EBIT -144.822 -630.769
Rashodi kamata 10 7
Dobitak prije poreza -144.832 -630.776
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -144.832 -630.776
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 130.070 143.363
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 128.918 136.281
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.152 7.082
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 130.070 143.363
Ukupni odlivi gotovine 128.918 136.281
Neto priliv (odliv) gotovine 1.152 7.082
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.889 1.807
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.041 8.889

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRDB-R-A]

P/S 27,0724
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0073
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,8099
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7433
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1063
Tržišna kapitalizacija 1.565.622
Prinos na aktivu (ROA) -0,77%
Prinos na kapital (ROE) -1,63%
Neto marža -250,44%
EBITDA marža -250,42%
Ukupan prihod 126.785