Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRDB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 18.904.056 21.379.838
Tekuća sredstva 1.210.625 1.364.012
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 600 10.041
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 20.114.681 22.743.850
Pasiva
Kapital 9.572.042 12.756.347
Osnovni kapital 19.818.005 19.818.005
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.542.639 9.987.503
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 20.114.681 22.743.850
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 47.796 57.831
EBITDA -76.553 -143.652
Amortizacija 0 0
EBIT -76.553 -143.652
Rashodi kamata 3 10
Dobitak prije poreza -76.556 -143.662
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -76.556 -143.662
Prosječan broj zaposlenih 5,00
Prihod po zaposlenom 9.559,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 174.550 130.070
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 189.821 128.918
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -15.271 1.152
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.830
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 5.830 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 180.380 130.070
Ukupni odlivi gotovine 189.821 128.918
Neto priliv (odliv) gotovine -9.441 1.152
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.041 8.889
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 600 10.041

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRDB-R-A]

P/S 32,7563
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0039
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,4507
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4830
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1636
Tržišna kapitalizacija 1.565.622
Prinos na aktivu (ROA) -0,36%
Prinos na kapital (ROE) -0,69%
Neto marža -160,17%
EBITDA marža -160,17%
Ukupan prihod 144.700