Termomontaža a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.435.086 1.925.228
Tekuća sredstva 1.695.544 1.811.447
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 357.457 197.976
Aktivna vremenska razgraničenja 46.550 1.745
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.130.630 3.736.675
Pasiva
Kapital 3.393.184 3.338.855
Osnovni kapital 3.026.603 3.026.603
Rezerve 283.474 282.857
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 83.107 29.395
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 737.446 397.820
Pasivna vremenska razgraničenja 41.745 1.034
Poslovna pasiva 4.130.630 3.736.675
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 4.251.880 3.850.193
EBITDA 139.640 78.742
Amortizacija 80.266 65.829
EBIT 59.374 12.913
Rashodi kamata 80 584
Dobitak prije poreza 59.294 12.329
Porezi iz dobitka 4.965 0
Neto dobitak 54.329 12.329
Prosječan broj zaposlenih 190,00 171,00
Prihod po zaposlenom 22.378,32 22.515,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.126.188 4.340.642
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.966.707 4.252.552
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 159.481 88.090
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.126.188 4.340.642
Ukupni odlivi gotovine 4.966.707 4.252.552
Neto priliv (odliv) gotovine 159.481 88.090
Gotovina na početku obračunskog perioda 197.976 109.886
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 357.457 197.976

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRMN-R-A]

P/S 0,2705
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0180
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 21,1693
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1211
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3389
Tržišna kapitalizacija 1.150.109
Prinos na aktivu (ROA) 1,38%
Prinos na kapital (ROE) 1,61%
Neto marža 1,28%
EBITDA marža 3,28%
Ukupan prihod 4.307.530