Termomontaža a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.356.000 2.435.086
Tekuća sredstva 1.710.596 1.695.544
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 543.402 357.457
Aktivna vremenska razgraničenja 159.249 46.550
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.066.596 4.130.630
Pasiva
Kapital 3.429.234 3.393.184
Osnovni kapital 3.026.603 3.026.603
Rezerve 286.189 283.474
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 116.442 83.107
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 637.362 737.446
Pasivna vremenska razgraničenja 149.140 41.745
Poslovna pasiva 4.066.596 4.130.630
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 5.159.652 4.251.880
EBITDA 133.342 139.640
Amortizacija 89.936 80.266
EBIT 43.406 59.374
Rashodi kamata 1.773 80
Dobitak prije poreza 41.633 59.294
Porezi iz dobitka 5.583 4.965
Neto dobitak 36.050 54.329
Prosječan broj zaposlenih 192,00 190,00
Prihod po zaposlenom 26.873,19 22.378,32
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.190.847 5.126.188
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.004.902 4.966.707
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 185.945 159.481
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.190.847 5.126.188
Ukupni odlivi gotovine 6.004.902 4.966.707
Neto priliv (odliv) gotovine 185.945 159.481
Gotovina na početku obračunskog perioda 357.457 197.976
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 543.402 357.457

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRMN-R-A]

P/S 0,2229
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0119
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 31,9032
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1330
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3354
Tržišna kapitalizacija 1.150.109
Prinos na aktivu (ROA) 0,88%
Prinos na kapital (ROE) 1,06%
Neto marža 0,70%
EBITDA marža 2,58%
Ukupan prihod 5.203.698