Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 15.970 15.970
Tekuća sredstva 51.888 51.888
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25 25
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 9.485 8.449
Bilansna aktiva 77.343 76.307
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.723.276 3.723.276
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 77.343 76.307
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 77.343 76.307
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.036 -9.312
Amortizacija 0 4.986
EBIT -1.036 -14.298
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.036 -14.298
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.036 -14.298
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.277
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.270
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 7
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.277
Ukupni odlivi gotovine 1.270
Neto priliv (odliv) gotovine 0 7
Gotovina na početku obračunskog perioda 25 18
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25 25

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2017. [UDRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -150,9436
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 156.378
Prinos na aktivu (ROA) -1,35%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.