Una IGP a.d. Kozarska Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNAK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.338.918 2.338.918
Tekuća sredstva 4.914.837 4.914.837
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.354 1.354
Aktivna vremenska razgraničenja 4.153 4.153
Gubitak iznad visine kapitala 1.332.207 1.137.233
Poslovna aktiva 8.585.962 8.390.988
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.010.090 1.010.090
Rezerve 8.867 8.867
Revalorizacione rezerve 2.172.958 2.172.958
Neraspoređeni dobitak 160.672 160.672
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.171.678 2.171.678
Kratkoročne obaveze 6.414.284 6.219.310
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.585.962 8.390.988
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -194.974 -216.758
Amortizacija 0 0
EBIT -194.974 -216.758
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -194.974 -216.758
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -194.974 -216.758
Prosječan broj zaposlenih 22,00 27,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNAK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1930
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,6578
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 323.229
Prinos na aktivu (ROA) -2,30%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod