Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 428.537 440.348
Tekuća sredstva 483.824 273.914
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 442.305 234.441
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 912.361 714.262
Pasiva
Kapital 893.731 707.170
Osnovni kapital 988.954 988.954
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 581.329 394.768
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 18.630 7.092
Kratkoročna razgraničenja 7.020
Bilansna pasiva 912.361 714.262
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 217.588 29.271
Amortizacija 11.810 11.810
EBIT 205.778 17.461
Rashodi kamata 0 428
Dobitak prije poreza 205.778 17.033
Porezi iz dobitka 19.217 922
Neto dobitak 186.561 16.111
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 243.420 44.636
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 35.556 55.325
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 207.864 -10.689
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -4.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.680
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -6.680
Ukupni prilivi gotovine 243.420 44.636
Ukupni odlivi gotovine 35.556 66.005
Neto priliv (odliv) gotovine 207.864 -21.369
Gotovina na početku obračunskog perioda 234.441 255.810
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 442.305 234.441

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNCC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1886
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5301
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9037
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1107
Tržišna kapitalizacija 98.895
Prinos na aktivu (ROA) 22,94%
Prinos na kapital (ROE) 23,31%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 253.362