Unis fabrika cijevi a.d. Derventa

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNFC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 149.959.939 151.951.155
Tekuća sredstva 28.149.563 28.450.034
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 169 301
Aktivna vremenska razgraničenja 33.394
Gubitak iznad visine kapitala 146.542.661 145.241.147
Poslovna aktiva 324.652.163 325.642.336
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 26.526.872 26.526.872
Rezerve 2.917.522 2.917.522
Revalorizacione rezerve 764.788 764.788
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.528.318 1.751.518
Dugoročne obaveze 317.358.379 316.486.074
Kratkoročne obaveze 5.765.466 7.404.744
Pasivna vremenska razgraničenja 257
Poslovna pasiva 324.652.163 325.642.336
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 423.453 418.059
EBITDA 814.212 -36.809.077
Amortizacija 1.983.027 1.951.520
EBIT -1.168.815 -38.760.597
Rashodi kamata 110.516 184.900
Dobitak prije poreza -1.279.331 -38.945.497
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.279.331 -38.945.497
Prosječan broj zaposlenih 173,40 196,50
Prihod po zaposlenom 2.442,06 2.127,53
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.795.725 2.066.567
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.795.857 2.066.612
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -132 -45
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.795.725 2.066.567
Ukupni odlivi gotovine 1.795.857 2.066.612
Neto priliv (odliv) gotovine -132 -45
Gotovina na početku obračunskog perioda 301 346
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 169 301

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNFC-R-A]

P/S 36,9601
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0482
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -12,2336
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 15.650.854
Prinos na aktivu (ROA) -0,39%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -302,12%
EBITDA marža 192,28%
Ukupan prihod 3.604.618