Unioninvest a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 285.015 298.353
Tekuća sredstva 394.418 398.096
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 174 299
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 679.433 696.449
Pasiva
Kapital 285.054 285.591
Osnovni kapital 780.201 780.201
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 394.379 410.858
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 679.433 696.449
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -523 -25.450
Amortizacija 0 0
EBIT -523 -25.450
Rashodi kamata 14 0
Dobitak prije poreza -537 -25.450
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -537 -25.450
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.802 3.401
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.802 -3.401
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.677 3.522
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.677 3.522
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.677 3.522
Ukupni odlivi gotovine 1.802 3.401
Neto priliv (odliv) gotovine -125 121
Gotovina na početku obračunskog perioda 299 178
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 174 299

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNIN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3654
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,08%
Prinos na kapital (ROE) -0,19%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 26.750