Unioninvest a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 670.612
Tekuća sredstva 42.988
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.200
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 38.580
Poslovna aktiva 752.180
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 88.228
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 663.952
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 752.180
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.002 0
Amortizacija 0 0
EBIT -6.002 0
Rashodi kamata 20 0
Dobitak prije poreza -6.022 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.022
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.585
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.385
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13.200 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 21.585
Ukupni odlivi gotovine 8.385
Neto priliv (odliv) gotovine 13.200 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.200

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNIN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0077
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod