Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
URBZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 9.459 275.762
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.459 38.118
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.493.612 1.567.757
Poslovna aktiva 1.503.071 1.843.519
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.128.077 2.128.077
Rezerve 189.051 189.051
Revalorizacione rezerve 1.272.366 1.272.366
Neraspoređeni dobitak 158.164 158.164
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.503.071 1.843.519
Pasivna vremenska razgraničenja 8.884 167.508
Poslovna pasiva 1.503.071 1.843.519
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -103.110 -85.469
Amortizacija 0 0
EBIT -103.110 -85.469
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -103.110 -85.469
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -103.110 -85.469
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 623
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 259.341 99.778
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -258.718 -99.778
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 230.059 84.773
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 230.059 84.773
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 230.682 84.773
Ukupni odlivi gotovine 259.341 99.778
Neto priliv (odliv) gotovine -28.659 -15.005
Gotovina na početku obračunskog perioda 38.118 53.123
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.459 38.118

Skraćeni finansijski pokazatelji [URBZ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0486
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,2952
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.061.539
Prinos na aktivu (ROA) -6,16%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 59