Unis USHA a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USHA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 4.796.725 4.602.405
Tekuća sredstva 3.463.548 3.485.248
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.579 22.700
Aktivna vremenska razgraničenja 19.253
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.260.273 8.087.653
Pasiva
Kapital 6.031.806 6.013.182
Osnovni kapital 5.772.452 5.772.452
Rezerve 220.262 220.262
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 39.092 20.468
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 556.362 245.402
Kratkoročne obaveze 1.672.105 1.829.069
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.260.273 8.087.653
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.287.278 3.802.290
EBITDA 165.513 157.022
Amortizacija 119.703 111.550
EBIT 45.810 45.472
Rashodi kamata 27.186 32.952
Dobitak prije poreza 18.624 12.520
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 18.624 12.520
Prosječan broj zaposlenih 62,00 60,00
Prihod po zaposlenom 53.020,61 63.371,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.914.029 3.488.355
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.101.538 3.689.744
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -187.509 -201.389
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 62.000 34.020
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -62.000 -34.020
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 310.960 191.210
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 58.311
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 252.649 191.210
Ukupni prilivi gotovine 4.224.989 3.679.565
Ukupni odlivi gotovine 4.221.849 3.723.764
Neto priliv (odliv) gotovine 3.140 -44.199
Gotovina na početku obračunskog perioda 22.700 73.216
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 5.739
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 6.317
Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.579 22.700

Skraćeni finansijski pokazatelji [USHA-R-A]

P/S 0,3512
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0032
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 61,9894
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0449
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1914
Tržišna kapitalizacija 1.154.490
Prinos na aktivu (ROA) 0,23%
Prinos na kapital (ROE) 0,31%
Neto marža 0,57%
EBITDA marža 5,03%
Ukupan prihod 3.370.096