Unis USHA a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USHA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.602.405 4.450.587
Tekuća sredstva 3.485.248 3.129.696
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 22.700 73.216
Aktivna vremenska razgraničenja 19.253 4.840
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.087.653 7.580.283
Pasiva
Kapital 6.013.182 6.000.662
Osnovni kapital 5.772.452 5.772.452
Rezerve 220.262 220.262
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 20.468 7.948
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 245.402 169.164
Kratkoročne obaveze 1.829.069 1.410.457
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.087.653 7.580.283
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.802.290 2.976.282
EBITDA 157.022 106.814
Amortizacija 111.550 87.949
EBIT 45.472 18.865
Rashodi kamata 32.952 11.911
Dobitak prije poreza 12.520 6.954
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 12.520 6.954
Prosječan broj zaposlenih 60,00 58,00
Prihod po zaposlenom 63.371,50 51.315,21
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.488.355 3.135.949
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.689.744 3.074.300
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -201.389 61.649
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 34.020
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -34.020 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 191.210 33.886
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 64.777
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 191.210 -30.891
Ukupni prilivi gotovine 3.679.565 3.169.835
Ukupni odlivi gotovine 3.723.764 3.139.077
Neto priliv (odliv) gotovine -44.199 30.758
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.216 78.513
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 6.317 36.055
Gotovina na kraju obračunskog perioda 22.700 73.216

Skraćeni finansijski pokazatelji [USHA-R-A]

P/S 0,3036
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 92,2117
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0417
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1920
Tržišna kapitalizacija 1.154.490
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 0,33%
EBITDA marža 4,13%
Ukupan prihod 3.760.600