Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 383.016 390.980
Tekuća sredstva 66.260 62.175
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 38
Kratkoročna razgraničenja 8.751 5.342
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 449.276 453.155
Pasiva
Kapital 210.230 220.227
Osnovni kapital 717.076 717.076
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 239.046 232.928
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 449.276 453.155
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.032 -13.858
Amortizacija 7.965 7.965
EBIT -9.997 -21.823
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -9.997 -21.823
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.997 -21.823
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.300 13.724
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.338 13.724
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -38 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.300 13.724
Ukupni odlivi gotovine 1.338 13.724
Neto priliv (odliv) gotovine -38 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 38 38
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 38

Skraćeni finansijski pokazatelji [UZAR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0139
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,1729
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2932
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3411
Tržišna kapitalizacija 71.708
Prinos na aktivu (ROA) -2,22%
Prinos na kapital (ROE) -4,64%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 9.189