Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 582.833 444.136
Tekuća sredstva 524.021 569.978
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 115.989 138.290
Kratkoročna razgraničenja 182.368 197.135
Bilansna aktiva 1.106.854 1.014.114
Pasiva
Kapital -855.134 -916.379
Osnovni kapital 309.160 309.160
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 61.245 61.773
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.650.112 1.757.728
Kratkoročne obaveze 177.694 172.765
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.106.854 1.014.114
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 798.618 779.648
EBITDA 121.749 124.538
Amortizacija 33.658 35.590
EBIT 88.091 88.948
Rashodi kamata 14.771 14.766
Dobitak prije poreza 73.320 74.182
Porezi iz dobitka 12.075 12.409
Neto dobitak 61.245 61.773
Prosječan broj zaposlenih 12,00 11,00
Prihod po zaposlenom 66.551,50 70.877,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 963.477 946.037
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 789.230 752.480
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 174.247 193.557
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 196.548 169.949
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -196.548 -169.949
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 963.477 946.037
Ukupni odlivi gotovine 985.778 922.429
Neto priliv (odliv) gotovine -22.301 23.608
Gotovina na početku obračunskog perioda 138.290 114.682
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 115.989 138.290

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDCL-R-A]

P/S 0,0387
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1981
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5048
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -2,7660
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0362
Tržišna kapitalizacija 30.916
Prinos na aktivu (ROA) 5,78%
Prinos na kapital (ROE) -6,91%
Neto marža 7,67%
EBITDA marža 15,24%
Ukupan prihod 840.200