KP Vodovod a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 16.510.646 16.844.760
Tekuća sredstva 1.931.471 1.869.603
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 178.873 175.056
Aktivna vremenska razgraničenja 42.002 36.682
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 18.442.117 18.714.363
Pasiva
Kapital 13.515.300 13.596.287
Osnovni kapital 4.668.094 4.668.094
Rezerve 414.577 410.819
Revalorizacione rezerve 7.542.463 7.698.913
Neraspoređeni dobitak 890.166 818.461
Rezervisanja 3.915.502 4.081.618
Dugoročne obaveze 244.266 431.748
Kratkoročne obaveze 767.049 604.710
Pasivna vremenska razgraničenja 31.033 15.237
Poslovna pasiva 18.442.117 18.714.363
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.681.555 3.607.943
EBITDA 536.622 558.691
Amortizacija 563.209 574.394
EBIT -26.587 -15.703
Rashodi kamata 23.231 31.693
Dobitak prije poreza -49.818 -47.396
Porezi iz dobitka 31.147 34.161
Neto dobitak -80.965 -81.557
Prosječan broj zaposlenih 87,33 86,00
Prihod po zaposlenom 42.156,82 41.952,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.739.709 3.530.247
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.398.167 3.335.589
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 341.542 194.658
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 41.040 1.120
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 191.283
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -150.243 1.120
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 187.482 187.482
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -187.482 -187.482
Ukupni prilivi gotovine 3.780.749 3.531.367
Ukupni odlivi gotovine 3.776.932 3.523.071
Neto priliv (odliv) gotovine 3.817 8.296
Gotovina na početku obračunskog perioda 175.056 166.760
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 178.873 175.056

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0173
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,8953
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,44%
Prinos na kapital (ROE) -0,60%
Neto marža -2,20%
EBITDA marža 14,58%
Ukupan prihod 4.130.119