KP Vodovod a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 17.932.748 16.510.646
Tekuća sredstva 1.744.347 1.931.471
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 279.557 178.873
Aktivna vremenska razgraničenja 36.520 42.002
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.677.095 18.442.117
Pasiva
Kapital 15.010.220 13.515.300
Osnovni kapital 4.668.094 4.668.094
Rezerve 418.350 414.577
Revalorizacione rezerve 8.956.452 7.542.463
Neraspoređeni dobitak 967.324 890.166
Rezervisanja 3.808.113 3.915.502
Dugoročne obaveze 150.397 244.266
Kratkoročne obaveze 708.365 767.049
Pasivna vremenska razgraničenja 32.650 31.033
Poslovna pasiva 19.677.095 18.442.117
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.929.806 3.681.555
EBITDA 510.248 536.622
Amortizacija 573.236 563.209
EBIT -62.988 -26.587
Rashodi kamata 15.768 23.231
Dobitak prije poreza -78.756 -49.818
Porezi iz dobitka 33.329 31.147
Neto dobitak -112.085 -80.965
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.617.871 3.739.709
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.011.117 3.398.167
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 606.754 341.542
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.140 41.040
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 510.210 378.765
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -506.070 -337.725
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.622.011 3.780.749
Ukupni odlivi gotovine 4.521.327 3.776.932
Neto priliv (odliv) gotovine 100.684 3.817
Gotovina na početku obračunskog perioda 178.873 175.056
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 279.557 178.873

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0240
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2155
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,59%
Prinos na kapital (ROE) -0,79%
Neto marža -2,85%
EBITDA marža 12,98%
Ukupan prihod 4.382.765