Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 17.046.226 17.445.781
Tekuća sredstva 1.966.568 1.798.775
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 993.545 580.139
Kratkoročna razgraničenja 64.988 76.516
Bilansna aktiva 19.012.794 19.244.556
Pasiva
Kapital 15.095.917 15.074.931
Osnovni kapital 4.668.094 4.668.094
Rezerve 436.491 426.781
Revalorizacione rezerve 8.493.504 8.722.519
Neraspoređeni dobitak 1.497.828 1.257.537
Rezervisanja 119.520 123.687
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 666.953 724.001
Kratkoročna razgraničenja 76.692 109.980
Bilansna pasiva 19.012.794 19.244.556
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.252.642 3.887.393
EBITDA 676.709 614.573
Amortizacija 610.777 628.844
EBIT 65.932 -14.271
Rashodi kamata 4.562 4.563
Dobitak prije poreza 61.370 -18.834
Porezi iz dobitka 40.019 21.977
Neto dobitak 21.351 -40.811
Prosječan broj zaposlenih 87,00 90,00
Prihod po zaposlenom 48.880,94 43.193,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.934.773 4.673.102
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.306.962 4.098.808
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 627.811 574.294
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 139.222 157.487
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -139.222 -157.487
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 75.183 75.183
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -75.183 -75.183
Ukupni prilivi gotovine 4.934.773 4.673.102
Ukupni odlivi gotovine 4.521.367 4.331.478
Neto priliv (odliv) gotovine 413.406 341.624
Gotovina na početku obračunskog perioda 580.139 238.515
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 993.545 580.139

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0046
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2339
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,11%
Prinos na kapital (ROE) 0,14%
Neto marža 0,50%
EBITDA marža 15,91%
Ukupan prihod 4.720.967