Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDKN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 317.849 1.367.949
Tekuća sredstva 599.272 552.042
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.015 1.518
Aktivna vremenska razgraničenja 13.086 13.260
Gubitak iznad visine kapitala 567.948
Poslovna aktiva 1.485.069 1.919.991
Pasiva
Kapital 581.690
Osnovni kapital 531.790 1.071.500
Rezerve 1.079 1.079
Revalorizacione rezerve 297.885 806.418
Neraspoređeni dobitak 18.209 18.209
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 523.222 523.222
Kratkoročne obaveze 961.847 815.079
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.485.069 1.919.991
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 522.119 512.583
EBITDA -52.611 -45.346
Amortizacija 4.115 51.978
EBIT -56.726 -97.324
Rashodi kamata 46.927 58.642
Dobitak prije poreza -103.653 -155.966
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -103.653 -155.966
Prosječan broj zaposlenih 27,00 31,00
Prihod po zaposlenom 19.337,74 16.534,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 678.855 629.813
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 604.529 550.625
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 74.326 79.188
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 676
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 676
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 74.829 79.408
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -74.829 -79.408
Ukupni prilivi gotovine 678.855 630.489
Ukupni odlivi gotovine 679.358 630.033
Neto priliv (odliv) gotovine -503 456
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.518 1.062
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.015 1.518

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDKN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0967
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -6,09%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -19,85%
EBITDA marža -10,08%
Ukupan prihod 522.887