Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDKN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 71.537 317.849
Tekuća sredstva 345.732 577.878
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 50.909 3.558
Aktivna vremenska razgraničenja 12.940
Gubitak iznad visine kapitala 1.405.921 585.340
Poslovna aktiva 1.823.190 1.481.067
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 531.790 531.790
Rezerve 1.079
Revalorizacione rezerve 297.885
Neraspoređeni dobitak 18.209
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 523.222
Kratkoročne obaveze 1.823.190 957.845
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.823.190 1.481.067
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 352.549 113.879
EBITDA -355.221 -17.304
Amortizacija 0 0
EBIT -355.221 -17.304
Rashodi kamata 255 88
Dobitak prije poreza -355.476 -17.392
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -355.476 -17.392
Prosječan broj zaposlenih 15,00 22,00
Prihod po zaposlenom 23.503,27 5.176,32
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 424.123 130.825
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 376.772 128.282
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 47.351 2.543
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 424.123 130.825
Ukupni odlivi gotovine 376.772 128.282
Neto priliv (odliv) gotovine 47.351 2.543
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.558 1.015
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 50.909 3.558

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDKN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3318
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -21,52%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -100,83%
EBITDA marža -100,76%
Ukupan prihod 352.609