Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 11.154.057 8.749.994
Tekuća sredstva 824.911 892.806
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.387 110.736
Kratkoročna razgraničenja 3.000
Bilansna aktiva 11.979.208 9.643.040
Pasiva
Kapital 9.252.125 6.869.599
Osnovni kapital 1.196.304 1.196.304
Rezerve
Revalorizacione rezerve 8.913.119 6.480.747
Neraspoređeni dobitak 134.396
Rezervisanja 97.006 103.910
Dugoročne obaveze 1.731.461 1.769.292
Kratkoročne obaveze 898.616 900.239
Kratkoročna razgraničenja 72.517 73.313
Bilansna pasiva 11.979.208 9.643.040
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 1.706.265 1.441.249
EBITDA 170.500 304.432
Amortizacija 183.558 176.240
EBIT -13.058 128.192
Rashodi kamata 128.539 116.462
Dobitak prije poreza -141.597 11.730
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -141.597 11.730
Prosječan broj zaposlenih 41,00 44,00
Prihod po zaposlenom 41.616,22 32.755,66
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.077.319 2.174.971
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.144.846 2.117.237
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -67.527 57.734
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 350.000 70.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 348.822 270.982
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.178 -200.982
Ukupni prilivi gotovine 2.427.319 2.244.971
Ukupni odlivi gotovine 2.493.668 2.388.219
Neto priliv (odliv) gotovine -66.349 -143.248
Gotovina na početku obračunskog perioda 110.736 253.984
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.387 110.736

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VDKZ-R-A]

P/S 0,0701
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1184
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,8449
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 7,7339
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0129
Tržišna kapitalizacija 119.630
Prinos na aktivu (ROA) -1,31%
Prinos na kapital (ROE) -1,76%
Neto marža -8,30%
EBITDA marža 9,99%
Ukupan prihod 1.869.270
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.