Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 3.668.042 3.566.624
Tekuća sredstva 2.174.488 2.370.872
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 220.341 395.414
Kratkoročna razgraničenja 74.830 95.944
Bilansna aktiva 5.842.530 5.937.496
Pasiva
Kapital 4.290.731 4.288.965
Osnovni kapital 3.018.918 3.018.918
Rezerve 764.780 764.780
Revalorizacione rezerve 65.846 65.846
Neraspoređeni dobitak 441.187 766.964
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 17.789 49.235
Kratkoročne obaveze 366.266 406.361
Kratkoročna razgraničenja 95.943
Bilansna pasiva 5.842.530 5.937.496
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 2.915.873 3.204.241
EBITDA 182.864 239.833
Amortizacija 158.276 558.822
EBIT 24.588 -318.989
Rashodi kamata 22.822 8.554
Dobitak prije poreza 1.766 -327.543
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.766 -327.543
Prosječan broj zaposlenih 101,00 103,00
Prihod po zaposlenom 28.870,03 31.109,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.509.337 3.784.480
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.569.294 3.696.813
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -59.957 87.667
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 115.116 115.453
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -115.116 -115.453
Ukupni prilivi gotovine 3.509.337 3.784.480
Ukupni odlivi gotovine 3.684.410 3.812.266
Neto priliv (odliv) gotovine -175.073 -27.786
Gotovina na početku obračunskog perioda 395.414 423.200
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 220.341 395.414

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VDPL-R-A]

P/S 0,9215
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.521,4253
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4213
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6262
Tržišna kapitalizacija 2.686.837
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,04%
Neto marža 0,06%
EBITDA marža 6,27%
Ukupan prihod 3.015.595
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.