JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 5.201.022 5.723.649
Tekuća sredstva 2.109.943 2.438.358
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 196.056 521.579
Aktivna vremenska razgraničenja 112.957 84.983
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.310.965 8.162.007
Pasiva
Kapital 5.236.871 5.982.126
Osnovni kapital 3.018.918 3.018.918
Rezerve 764.780 764.780
Revalorizacione rezerve 962.315 1.548.431
Neraspoređeni dobitak 1.235.110 1.203.525
Rezervisanja 1.299.637 1.363.621
Dugoročne obaveze 259.504 383.442
Kratkoročne obaveze 514.953 432.818
Pasivna vremenska razgraničenja 112.957 87.671
Poslovna pasiva 7.310.965 8.162.007
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.335.825 2.797.426
EBITDA -121.248 239.524
Amortizacija 611.656 779.891
EBIT -732.904 -540.367
Rashodi kamata 11.348 13.161
Dobitak prije poreza -744.252 -553.528
Porezi iz dobitka 0 -17.052
Neto dobitak -744.252 -536.476
Prosječan broj zaposlenih 102,00 105,00
Prihod po zaposlenom 22.900,25 26.642,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.861.352 3.457.667
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.062.937 3.269.563
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -201.585 188.104
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 123.938 108.204
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -123.938 -108.204
Ukupni prilivi gotovine 2.861.352 3.457.667
Ukupni odlivi gotovine 3.186.875 3.377.767
Neto priliv (odliv) gotovine -325.523 79.900
Gotovina na početku obračunskog perioda 521.579 441.679
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 196.056 521.579

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPL-R-A]

P/S 1,1503
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2465
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6101
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7347
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5131
Tržišna kapitalizacija 2.686.837
Prinos na aktivu (ROA) -9,62%
Prinos na kapital (ROE) -13,27%
Neto marža -31,86%
EBITDA marža -5,19%
Ukupan prihod 2.470.544