Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.566.624 4.118.178
Tekuća sredstva 2.370.872 2.331.343
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 395.414 423.200
Kratkoročna razgraničenja 95.944 95.944
Bilansna aktiva 5.937.496 6.449.521
Pasiva
Kapital 4.288.965 4.616.508
Osnovni kapital 3.018.918 3.018.918
Rezerve 764.780 764.780
Revalorizacione rezerve 65.846 213.234
Neraspoređeni dobitak 766.964 783.979
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 49.235 92.795
Kratkoročne obaveze 406.361 511.716
Kratkoročna razgraničenja 95.943 95.943
Bilansna pasiva 5.937.496 6.449.521
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.204.241 2.797.700
EBITDA 239.833 438.509
Amortizacija 558.822 593.120
EBIT -318.989 -154.611
Rashodi kamata 8.554 9.792
Dobitak prije poreza -327.543 -164.403
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -327.543 -164.403
Prosječan broj zaposlenih 103,00 101,00
Prihod po zaposlenom 31.109,14 27.700,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.784.480 3.603.243
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.696.813 3.339.051
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 87.667 264.192
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 115.453 107.567
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -115.453 -107.567
Ukupni prilivi gotovine 3.784.480 3.603.243
Ukupni odlivi gotovine 3.812.266 3.446.618
Neto priliv (odliv) gotovine -27.786 156.625
Gotovina na početku obračunskog perioda 423.200 266.575
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 395.414 423.200

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPL-R-A]

P/S 0,8385
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1085
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,2030
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4207
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6265
Tržišna kapitalizacija 2.686.837
Prinos na aktivu (ROA) -5,29%
Prinos na kapital (ROE) -7,36%
Neto marža -10,22%
EBITDA marža 7,48%
Ukupan prihod 3.319.192