JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.723.649 6.437.173
Tekuća sredstva 2.438.358 2.440.771
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 521.579 441.679
Aktivna vremenska razgraničenja 84.983 62.006
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.162.007 8.877.944
Pasiva
Kapital 5.982.126 6.518.602
Osnovni kapital 3.018.918 3.018.918
Rezerve 764.780 764.780
Revalorizacione rezerve 1.548.431 2.134.547
Neraspoređeni dobitak 1.203.525 1.165.066
Rezervisanja 1.363.621 1.427.605
Dugoročne obaveze 383.442 487.263
Kratkoročne obaveze 432.818 444.474
Pasivna vremenska razgraničenja 87.671 62.006
Poslovna pasiva 8.162.007 8.877.944
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.797.426 2.629.042
EBITDA 239.524 236.167
Amortizacija 779.891 771.855
EBIT -540.367 -535.688
Rashodi kamata 13.161 15.400
Dobitak prije poreza -553.528 -551.088
Porezi iz dobitka -17.052 0
Neto dobitak -536.476 -551.088
Prosječan broj zaposlenih 105,00 98,00
Prihod po zaposlenom 26.642,15 26.826,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.457.667 3.448.160
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.269.563 2.972.209
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 188.104 475.951
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 108.204 103.821
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -108.204 -103.821
Ukupni prilivi gotovine 3.457.667 3.448.160
Ukupni odlivi gotovine 3.377.767 3.076.030
Neto priliv (odliv) gotovine 79.900 372.130
Gotovina na početku obračunskog perioda 441.679 69.549
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 521.579 441.679

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPL-R-A]

P/S 0,9605
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1777
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,0083
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,9815
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4491
Tržišna kapitalizacija 2.686.837
Prinos na aktivu (ROA) -6,30%
Prinos na kapital (ROE) -8,58%
Neto marža -19,18%
EBITDA marža 8,56%
Ukupan prihod 2.972.518