Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 4.221.413 4.253.681
Tekuća sredstva 4.352.032 4.708.218
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 671.459 518.947
Kratkoročna razgraničenja 21.882 24.389
Bilansna aktiva 8.573.445 8.961.899
Pasiva
Kapital -2.089.093 -2.115.851
Osnovni kapital 3.519.390 3.519.390
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 26.758
Rezervisanja 5.734.837 5.752.006
Dugoročne obaveze 4.303.795 4.728.533
Kratkoročne obaveze 623.906 597.211
Kratkoročna razgraničenja 75.923 84.842
Bilansna pasiva 8.573.445 8.961.899
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.532.913 4.201.507
EBITDA 285.275 277.831
Amortizacija 232.552 226.882
EBIT 52.723 50.949
Rashodi kamata 25.965 31.832
Dobitak prije poreza 26.758 19.117
Porezi iz dobitka 0 5.295
Neto dobitak 26.758 13.822
Prosječan broj zaposlenih 96,00 100,00
Prihod po zaposlenom 47.217,84 42.015,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.799.698 5.450.239
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.440.326 5.203.244
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 359.372 246.995
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.461
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 147.096
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -144.635 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 62.225 90.446
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -62.225 -90.446
Ukupni prilivi gotovine 5.802.159 5.450.239
Ukupni odlivi gotovine 5.649.647 5.293.690
Neto priliv (odliv) gotovine 152.512 156.549
Gotovina na početku obračunskog perioda 518.947 362.398
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 671.459 518.947

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPR-R-A]

P/S 0,0776
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 13,1527
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,5936
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,1685
Tržišna kapitalizacija 351.939
Prinos na aktivu (ROA) 0,31%
Prinos na kapital (ROE) -1,27%
Neto marža 0,59%
EBITDA marža 6,29%
Ukupan prihod 5.363.308