"ZASTAVA AUTO" trgovina, održavanje motornih vozila, građevinarstvo, a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Mladena Stojanovića 111
Telefon + 387 51 332 500
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 620 6 626 20,89 0,40 21,29
5%-10% 1 0 1 9,06 0,00 9,06
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 69,65 0,00 69,65
UKUPNO 623 6 629 99,60 0,40 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AUTO CENTAR BANJA LUKA 42,46763142,467631
MAJKIĆ BRANISLAV 27,18241427,182414
PREF AD BANJA LUKA 9,0560769,056076
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5407864,540786
RADULOVIĆ DRAGANA 0,2983550,298355
ANIČIĆ RADANA 0,2715760,271576
STANIĆ RADOVAN 0,1975510,197551
GRAHOVAC DUŠAN 0,1896760,189676
ALIBABIĆ ŠERIF 0,1560980,156098
ZEČIĆ MEHMED 0,1248780,124878

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Šipka direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vidosav Đekić predsjednik
Željko Popić član
Miro Kuvelja član
Simeun Vilendečić član
Čedo Majkić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vinka Aleksić predsjednik
Branislav Majkić član
Branka Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata