Vodovod KP a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.533.716 3.490.169
Tekuća sredstva 1.004.117 1.208.964
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 151.548 31.690
Aktivna vremenska razgraničenja 106.843 102.118
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.537.833 4.699.133
Pasiva
Kapital 2.233.321 2.155.550
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 5.403 5.403
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 77.771 264.657
Rezervisanja 143.763 155.090
Dugoročne obaveze 994.363 1.061.581
Kratkoročne obaveze 1.166.386 1.326.912
Pasivna vremenska razgraničenja 5.000 5.553
Poslovna pasiva 4.537.833 4.699.133
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.993.609 2.011.254
EBITDA 302.759 513.922
Amortizacija 171.585 161.928
EBIT 131.174 351.994
Rashodi kamata 38.055 58.765
Dobitak prije poreza 93.119 293.229
Porezi iz dobitka 15.348 28.572
Neto dobitak 77.771 264.657
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.524.205 2.532.301
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.210.032 2.209.605
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 314.173 322.696
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.135 37
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 3.135 37
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 900.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.097.450 310.100
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -197.450 -310.100
Ukupni prilivi gotovine 3.427.340 2.532.338
Ukupni odlivi gotovine 3.307.482 2.519.705
Neto priliv (odliv) gotovine 119.858 12.633
Gotovina na početku obračunskog perioda 31.690 19.057
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 151.548 31.690

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPV-R-A]

P/S 0,0259
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0301
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,6637
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8654
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0231
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 1,68%
Prinos na kapital (ROE) 3,54%
Neto marža 3,90%
EBITDA marža 15,19%
Ukupan prihod 2.237.821