Vodovod KP a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.490.169 3.518.006
Tekuća sredstva 1.208.964 1.192.747
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.690 19.057
Aktivna vremenska razgraničenja 102.118 88.110
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.699.133 4.710.753
Pasiva
Kapital 2.155.550 1.890.893
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 5.403 5.403
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 264.657 332.351
Rezervisanja 155.090 165.340
Dugoročne obaveze 1.061.581 1.387.888
Kratkoročne obaveze 1.326.912 1.266.632
Pasivna vremenska razgraničenja 5.553 5.000
Poslovna pasiva 4.699.133 4.710.753
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.011.254 1.872.999
EBITDA 513.922 592.812
Amortizacija 161.928 158.712
EBIT 351.994 434.100
Rashodi kamata 58.765 76.542
Dobitak prije poreza 293.229 357.558
Porezi iz dobitka 28.572 25.207
Neto dobitak 264.657 332.351
Prosječan broj zaposlenih 55,83 49,83
Prihod po zaposlenom 36.024,61 37.587,78
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.532.301 2.337.716
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.209.605 2.203.001
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 322.696 134.715
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 37 29
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 37 29
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 310.100 186.417
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -310.100 -186.417
Ukupni prilivi gotovine 2.532.338 2.337.745
Ukupni odlivi gotovine 2.519.705 2.389.418
Neto priliv (odliv) gotovine 12.633 -51.673
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.057 70.730
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.690 19.057

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPV-R-A]

P/S 0,0257
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1025
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,1950
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8352
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0239
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 5,63%
Prinos na kapital (ROE) 13,08%
Neto marža 13,16%
EBITDA marža 25,55%
Ukupan prihod 2.136.369