Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.377.205 3.442.182
Tekuća sredstva 895.835 1.002.657
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 132.712 230.515
Kratkoročna razgraničenja 59.375 81.667
Bilansna aktiva 4.273.040 4.444.839
Pasiva
Kapital 2.798.147 2.709.469
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 9.791 5.403
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 172.043 318.442
Rezervisanja 51.446 42.062
Dugoročne obaveze 450.266 600.066
Kratkoročne obaveze 875.840 982.654
Kratkoročna razgraničenja 5.387 5.295
Bilansna pasiva 4.273.040 4.444.839
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.501.012 2.396.466
EBITDA 372.262 589.581
Amortizacija 252.226 218.056
EBIT 120.036 371.525
Rashodi kamata 17.119 19.792
Dobitak prije poreza 102.917 351.733
Porezi iz dobitka 14.239 33.291
Neto dobitak 88.678 318.442
Prosječan broj zaposlenih 58,00 57,00
Prihod po zaposlenom 43.120,90 42.043,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.794.232 2.636.264
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.593.310 2.412.459
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 200.922 223.805
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 193.123
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -193.123 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 120.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 225.602 198.537
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -105.602 -198.537
Ukupni prilivi gotovine 2.914.232 2.636.264
Ukupni odlivi gotovine 3.012.035 2.610.996
Neto priliv (odliv) gotovine -97.803 25.268
Gotovina na početku obračunskog perioda 230.515 205.247
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 132.712 230.515

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPV-R-A]

P/S 0,0206
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0344
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5821
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0842
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0184
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 2,03%
Prinos na kapital (ROE) 3,22%
Neto marža 3,55%
EBITDA marža 14,88%
Ukupan prihod 2.544.184