Vodoprivreda Drina a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDRN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.125.921 1.125.921
Tekuća sredstva 5.906 6.789
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.212 4.095
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 669.279 668.396
Poslovna aktiva 1.801.106 1.801.106
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.125.921 1.125.921
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.801.106 1.801.106
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.801.106 1.801.106
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -883 -1.142
Amortizacija 0 0
EBIT -883 -1.142
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -883 -1.142
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -883 -1.142
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.164
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 883 2.268
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -883 -1.104
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.164
Ukupni odlivi gotovine 883 2.268
Neto priliv (odliv) gotovine -883 -1.104
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.095 5.199
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.212 4.095

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0012
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -345,4351
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 305.019
Prinos na aktivu (ROA) -0,05%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod