Vodoprivreda Drina a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDRN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.125.921 1.125.921
Tekuća sredstva 6.789 7.932
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.095 5.199
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 668.396 667.253
Poslovna aktiva 1.801.106 1.801.106
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.125.921 1.125.921
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.801.106 1.801.106
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.801.106 1.801.106
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.142 -770
Amortizacija 0 0
EBIT -1.142 -770
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.142 -770
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.142 -770
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.164 1.500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.268 2.477
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.104 -977
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.164 1.500
Ukupni odlivi gotovine 2.268 2.477
Neto priliv (odliv) gotovine -1.104 -977
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.199 6.176
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.095 5.199

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0015
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -267,0921
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 305.019
Prinos na aktivu (ROA) -0,06%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 995