Vodovod a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 7.538.915 7.652.687
Tekuća sredstva 1.998.717 2.153.316
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 764.727 875.345
Aktivna vremenska razgraničenja 23.999 64.363
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.537.632 9.806.003
Pasiva
Kapital 7.094.985 7.210.717
Osnovni kapital 5.312.621 5.312.621
Rezerve 490.956 490.761
Revalorizacione rezerve 1.227.752 1.344.085
Neraspoređeni dobitak 63.656 63.250
Rezervisanja 2.126.496 2.202.315
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 316.151 392.971
Pasivna vremenska razgraničenja 550 830
Poslovna pasiva 9.537.632 9.806.003
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.050.019 3.194.634
EBITDA 327.711 423.871
Amortizacija 443.346 419.911
EBIT -115.635 3.960
Rashodi kamata 97 71
Dobitak prije poreza -115.732 3.889
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -115.732 3.889
Prosječan broj zaposlenih 127,00 121,00
Prihod po zaposlenom 24.015,90 26.401,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.804.616 4.061.341
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.806.738 3.659.431
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.122 401.910
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.387 691
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 109.883 161.062
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -108.496 -160.371
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.806.003 4.062.032
Ukupni odlivi gotovine 3.916.621 3.820.493
Neto priliv (odliv) gotovine -110.618 241.539
Gotovina na početku obračunskog perioda 875.345 633.806
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 764.727 875.345

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDTR-R-A]

P/S 0,1742
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0218
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,5905
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3355
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0749
Tržišna kapitalizacija 531.262
Prinos na aktivu (ROA) -1,20%
Prinos na kapital (ROE) -1,62%
Neto marža -3,79%
EBITDA marža 10,74%
Ukupan prihod 3.531.218