Vodovod a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.424.103 7.538.915
Tekuća sredstva 2.046.341 1.998.717
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 664.723 764.727
Aktivna vremenska razgraničenja 1.277 23.999
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.470.444 9.537.632
Pasiva
Kapital 7.105.037 7.094.985
Osnovni kapital 5.312.621 5.312.621
Rezerve 490.986 490.956
Revalorizacione rezerve 1.227.752 1.227.752
Neraspoređeni dobitak 73.678 63.656
Rezervisanja 2.050.678 2.126.496
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 314.729 316.151
Pasivna vremenska razgraničenja 1.092 550
Poslovna pasiva 9.470.444 9.537.632
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.302.996 3.050.019
EBITDA 476.795 327.711
Amortizacija 466.083 443.346
EBIT 10.712 -115.635
Rashodi kamata 660 97
Dobitak prije poreza 10.052 -115.732
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 10.052 -115.732
Prosječan broj zaposlenih 130,00 127,00
Prihod po zaposlenom 25.407,66 24.015,90
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.068.337 3.804.616
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.878.919 3.806.738
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 189.418 -2.122
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.235 1.387
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 291.657 109.883
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -289.422 -108.496
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.070.572 3.806.003
Ukupni odlivi gotovine 4.170.576 3.916.621
Neto priliv (odliv) gotovine -100.004 -110.618
Gotovina na početku obračunskog perioda 764.727 875.345
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 664.723 764.727

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDTR-R-A]

P/S 0,1608
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 52,8514
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3374
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0748
Tržišna kapitalizacija 531.262
Prinos na aktivu (ROA) 0,11%
Prinos na kapital (ROE) 0,14%
Neto marža 0,30%
EBITDA marža 14,44%
Ukupan prihod 3.692.019