Vodovod a.d. Nevesinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.881.230 3.005.021
Tekuća sredstva 848.598 760.081
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 188.226 163.621
Aktivna vremenska razgraničenja 15.950 15.950
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.729.828 3.765.102
Pasiva
Kapital 3.229.900 3.223.450
Osnovni kapital 2.864.098 2.864.098
Rezerve 332.872 332.692
Revalorizacione rezerve 7.500 7.500
Neraspoređeni dobitak 25.430 19.160
Rezervisanja 314.266 334.846
Dugoročne obaveze 58.591 89.303
Kratkoročne obaveze 127.071 117.503
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.729.828 3.765.102
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 718.258 697.532
EBITDA 134.587 131.481
Amortizacija 128.137 127.872
EBIT 6.450 3.609
Rashodi kamata 0 1
Dobitak prije poreza 6.450 3.608
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 6.450 3.608
Prosječan broj zaposlenih 35,00 37,00
Prihod po zaposlenom 20.521,66 18.852,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.002.344 967.516
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 944.028 862.208
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 58.316 105.308
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.839 2
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.837 744
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.998 -742
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.713 30.713
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -30.713 -30.713
Ukupni prilivi gotovine 1.009.183 967.518
Ukupni odlivi gotovine 984.578 893.665
Neto priliv (odliv) gotovine 24.605 73.853
Gotovina na početku obračunskog perioda 163.621 89.768
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 188.226 163.621

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1277
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,17%
Prinos na kapital (ROE) 0,20%
Neto marža 0,90%
EBITDA marža 18,74%
Ukupan prihod 916.331