Vodovod a.d. Nevesinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.997.690 2.881.230
Tekuća sredstva 711.166 848.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 153.141 188.226
Aktivna vremenska razgraničenja 8.952 15.950
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.708.856 3.729.828
Pasiva
Kapital 3.246.689 3.229.900
Osnovni kapital 2.864.098 2.864.098
Rezerve 333.195 332.872
Revalorizacione rezerve 14.580 7.500
Neraspoređeni dobitak 34.816 25.430
Rezervisanja 295.743 314.266
Dugoročne obaveze 40.844 58.591
Kratkoročne obaveze 125.580 127.071
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.708.856 3.729.828
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 724.972 718.258
EBITDA 138.882 134.587
Amortizacija 129.173 128.137
EBIT 9.709 6.450
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 9.709 6.450
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 9.709 6.450
Prosječan broj zaposlenih 42,00 41,00
Prihod po zaposlenom 17.261,24 17.518,49
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 803.446 1.002.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 827.284 944.028
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -23.838 58.316
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.984 6.839
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.231 9.837
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 753 -2.998
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.000 30.713
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -12.000 -30.713
Ukupni prilivi gotovine 810.430 1.009.183
Ukupni odlivi gotovine 845.515 984.578
Neto priliv (odliv) gotovine -35.085 24.605
Gotovina na početku obračunskog perioda 188.226 163.621
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 153.141 188.226

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0034
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1336
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,26%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža 1,34%
EBITDA marža 19,16%
Ukupan prihod 995.090