Vezionica a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 68.507 74.345
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.956 8.794
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 66.859 66.080
Poslovna aktiva 135.366 140.425
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 11.209.344 11.209.344
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 9.612 9.612
Kratkoročne obaveze 125.754 130.813
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 135.366 140.425
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -779 -18.156
Amortizacija 0 0
EBIT -779 -18.156
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -779 -18.156
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -779 -18.156
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.838 21.286
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.838 -21.286
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 5.838 21.286
Neto priliv (odliv) gotovine -5.838 -21.286
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.794 30.080
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.956 8.794