Vihor a.d. Bratunac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VIHO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 22.473 28.213
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.642 9.376
Aktivna vremenska razgraničenja 2.979 2.979
Gubitak iznad visine kapitala 2.925.349 2.919.608
Poslovna aktiva 2.947.822 2.947.821
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.594.494 1.594.494
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.882.831 1.882.831
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.064.991 1.064.990
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.947.822 2.947.821
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.741 -23.186
Amortizacija 0 0
EBIT -5.741 -23.186
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -5.741 -23.186
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.741 -23.186
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.480
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.734 19.520
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.734 -13.040
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.480
Ukupni odlivi gotovine 5.734 19.520
Neto priliv (odliv) gotovine -5.734 -13.040
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.376 22.416
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.642 9.376

Skraćeni finansijski pokazatelji [VIHO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0036
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,19%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod