Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 73.396.808 68.946.197
Tekuća sredstva 2.728.856 3.463.793
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 87.596 112.082
Aktivna vremenska razgraničenja 289.040 1.150.727
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 76.125.664 72.409.990
Pasiva
Kapital 13.762.352 13.721.264
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 1.766.279 2.154.789
Rezervisanja 45.216.757 41.123.140
Dugoročne obaveze 9.749.777 10.099.020
Kratkoročne obaveze 7.396.778 7.466.566
Pasivna vremenska razgraničenja 790.937 785.610
Poslovna pasiva 76.125.664 72.409.990
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 8.742.781 8.107.332
EBITDA 2.267.472 1.701.674
Amortizacija 1.702.463 1.690.912
EBIT 565.009 10.762
Rashodi kamata 390.952 319.510
Dobitak prije poreza 174.057 -308.748
Porezi iz dobitka 132.969 120.850
Neto dobitak 41.088 -429.598
Prosječan broj zaposlenih 263,00 244,00
Prihod po zaposlenom 33.242,51 33.226,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.854.701 10.008.885
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.027.157 9.473.651
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 827.544 535.234
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.914 3.436
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 514.785 449.478
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -510.871 -446.042
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.102.700 6.361.399
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.443.859 6.488.084
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -341.159 -126.685
Ukupni prilivi gotovine 15.961.315 16.373.720
Ukupni odlivi gotovine 15.985.801 16.411.213
Neto priliv (odliv) gotovine -24.486 -37.493
Gotovina na početku obračunskog perioda 112.082 149.575
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 87.596 112.082

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKBJ-R-A]

P/S 0,3435
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0041
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 73,0814
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3750
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2182
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža 0,47%
EBITDA marža 25,94%
Ukupan prihod 10.138.795