Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 68.946.197 61.674.363
Tekuća sredstva 3.463.793 4.071.439
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 112.082 149.575
Aktivna vremenska razgraničenja 1.150.727 2.159.282
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 72.409.990 65.745.802
Pasiva
Kapital 13.721.264 14.150.862
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 2.154.789 2.154.789
Rezervisanja 41.123.140 34.612.289
Dugoročne obaveze 10.099.020 10.455.720
Kratkoročne obaveze 7.466.566 6.526.931
Pasivna vremenska razgraničenja 785.610 785.610
Poslovna pasiva 72.409.990 65.745.802
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 8.107.332 7.907.930
EBITDA 1.701.674 2.702.879
Amortizacija 1.690.912 1.661.032
EBIT 10.762 1.041.847
Rashodi kamata 319.510 195.184
Dobitak prije poreza -308.748 846.663
Porezi iz dobitka 120.850 176.710
Neto dobitak -429.598 669.953
Prosječan broj zaposlenih 244,00 229,00
Prihod po zaposlenom 33.226,77 34.532,45
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.008.885 9.544.906
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.473.651 8.276.720
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 535.234 1.268.186
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.436 4.382
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 449.478 264.957
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -446.042 -260.575
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.361.399 5.123.173
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.488.084 6.291.693
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -126.685 -1.168.520
Ukupni prilivi gotovine 16.373.720 14.672.461
Ukupni odlivi gotovine 16.411.213 14.833.370
Neto priliv (odliv) gotovine -37.493 -160.909
Gotovina na početku obračunskog perioda 149.575 310.484
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 112.082 149.575

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKBJ-R-A]

P/S 0,3704
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0429
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,9897
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3709
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2188
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) -0,62%
Prinos na kapital (ROE) -3,08%
Neto marža -5,30%
EBITDA marža 20,99%
Ukupan prihod 9.458.447