Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKIF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 784.507 862.702
Tekuća sredstva 1.635.669 1.800.075
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 64.644 226.662
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.420.176 2.662.777
Pasiva
Kapital 1.849.284 2.041.695
Osnovni kapital 1.887.297 1.887.297
Rezerve 10.670 9.914
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 143.728 144.484
Rezervisanja 5.360 13.475
Dugoročne obaveze 236.250 281.250
Kratkoročne obaveze 329.282 326.357
Pasivna vremenska razgraničenja 73.379 73.379
Poslovna pasiva 2.420.176 2.662.777
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.006.742 1.281.193
EBITDA -74.729 122.451
Amortizacija 86.254 85.436
EBIT -160.983 37.015
Rashodi kamata 31.428 16.514
Dobitak prije poreza -192.411 20.501
Porezi iz dobitka 0 5.344
Neto dobitak -192.411 15.157
Prosječan broj zaposlenih 49,00 48,00
Prihod po zaposlenom 20.545,76 26.691,52
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.230.493 1.478.739
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.347.511 1.439.066
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -117.018 39.673
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.000 45.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -45.000 -45.000
Ukupni prilivi gotovine 1.230.493 1.478.739
Ukupni odlivi gotovine 1.392.511 1.484.066
Neto priliv (odliv) gotovine -162.018 -5.327
Gotovina na početku obračunskog perioda 226.662 231.989
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 64.644 226.662

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKIF-R-A]

P/S 0,0469
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1020
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2452
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9799
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0255
Tržišna kapitalizacija 47.182
Prinos na aktivu (ROA) -7,57%
Prinos na kapital (ROE) -9,89%
Neto marža -19,11%
EBITDA marža -7,42%
Ukupan prihod 1.105.466