Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 699.519 784.507
Tekuća sredstva 1.561.314 1.635.669
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 51.480 64.644
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.260.833 2.420.176
Pasiva
Kapital 1.799.571 1.849.284
Osnovni kapital 1.887.297 1.887.297
Rezerve 10.670
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 143.728
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 191.250 236.250
Kratkoročne obaveze 267.897 329.282
Kratkoročna razgraničenja 73.379
Bilansna pasiva 2.260.833 2.420.176
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.042.332 1.006.742
EBITDA 47.033 -74.729
Amortizacija 83.988 86.254
EBIT -36.955 -160.983
Rashodi kamata 12.758 31.428
Dobitak prije poreza -49.713 -192.411
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -49.713 -192.411
Prosječan broj zaposlenih 47,00 49,00
Prihod po zaposlenom 22.177,28 20.545,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.383.235 1.230.493
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.351.399 1.347.511
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 31.836 -117.018
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.000 45.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -45.000 -45.000
Ukupni prilivi gotovine 1.383.235 1.230.493
Ukupni odlivi gotovine 1.396.399 1.392.511
Neto priliv (odliv) gotovine -13.164 -162.018
Gotovina na početku obračunskog perioda 64.644 226.662
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 51.480 64.644

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKIF-R-A]

P/S 0,0905
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0263
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,8982
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9535
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0524
Tržišna kapitalizacija 94.365
Prinos na aktivu (ROA) -2,12%
Prinos na kapital (ROE) -2,72%
Neto marža -4,77%
EBITDA marža 4,51%
Ukupan prihod 1.250.601