PVIK Izvor a.d. Foča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKIF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 926.996 953.218
Tekuća sredstva 1.751.695 1.728.419
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 231.989 218.187
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.678.691 2.681.637
Pasiva
Kapital 2.026.538 2.017.890
Osnovni kapital 1.887.297 1.887.297
Rezerve 9.914 9.914
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 129.327 120.679
Rezervisanja 13.475 15.098
Dugoročne obaveze 326.250 371.250
Kratkoročne obaveze 312.428 277.399
Pasivna vremenska razgraničenja 73.379 73.379
Poslovna pasiva 2.678.691 2.681.637
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.177.581 1.026.375
EBITDA 110.810 100.634
Amortizacija 81.854 66.238
EBIT 28.956 34.396
Rashodi kamata 18.657 18.642
Dobitak prije poreza 10.299 15.754
Porezi iz dobitka 1.651 2.293
Neto dobitak 8.648 13.461
Prosječan broj zaposlenih 46,00 46,00
Prihod po zaposlenom 25.599,59 22.312,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.510.192 1.379.620
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.451.390 1.423.013
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 58.802 -43.393
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 450.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.000 277.164
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -45.000 172.836
Ukupni prilivi gotovine 1.510.192 1.829.620
Ukupni odlivi gotovine 1.496.390 1.700.177
Neto priliv (odliv) gotovine 13.802 129.443
Gotovina na početku obračunskog perioda 218.187 88.744
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 231.989 218.187

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKIF-R-A]

P/S 0,0481
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0046
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,5471
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0738
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0279
Tržišna kapitalizacija 56.619
Prinos na aktivu (ROA) 0,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,43%
Neto marža 0,73%
EBITDA marža 9,41%
Ukupan prihod 1.267.409