PVIK Izvor a.d. Foča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKIF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 953.218 811.203
Tekuća sredstva 1.728.419 1.666.647
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 218.187 88.744
Aktivna vremenska razgraničenja 5.702
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.681.637 2.477.850
Pasiva
Kapital 2.017.890 2.004.429
Osnovni kapital 1.887.297 1.887.297
Rezerve 9.914 9.914
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 120.679 107.218
Rezervisanja 15.098 18.344
Dugoročne obaveze 371.250 193.241
Kratkoročne obaveze 277.399 261.836
Pasivna vremenska razgraničenja 73.379 73.379
Poslovna pasiva 2.681.637 2.477.850
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.026.375 1.144.846
EBITDA 100.634 143.162
Amortizacija 66.238 48.458
EBIT 34.396 94.704
Rashodi kamata 18.642 21.657
Dobitak prije poreza 15.754 73.047
Porezi iz dobitka 2.293 13.580
Neto dobitak 13.461 59.467
Prosječan broj zaposlenih 46,00 43,00
Prihod po zaposlenom 22.312,50 26.624,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.379.620 1.290.203
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.423.013 1.209.709
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -43.393 80.494
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 450.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 277.164 46.374
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 172.836 -46.374
Ukupni prilivi gotovine 1.829.620 1.290.203
Ukupni odlivi gotovine 1.700.177 1.256.083
Neto priliv (odliv) gotovine 129.443 34.120
Gotovina na početku obračunskog perioda 88.744 54.624
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 218.187 88.744

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKIF-R-A]

P/S 0,0515
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0071
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,9257
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0692
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0262
Tržišna kapitalizacija 52.844
Prinos na aktivu (ROA) 0,52%
Prinos na kapital (ROE) 0,67%
Neto marža 1,31%
EBITDA marža 9,80%
Ukupan prihod 1.160.614