KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKNG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.624.693 3.681.234
Tekuća sredstva 718.664 621.128
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 435.298 336.899
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.343.357 4.302.362
Pasiva
Kapital 4.119.893 4.065.392
Osnovni kapital 4.229.726 4.229.726
Rezerve
Revalorizacione rezerve 362.032 362.032
Neraspoređeni dobitak 54.501 56.290
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 43.044 43.044
Kratkoročne obaveze 180.420 193.926
Pasivna vremenska razgraničenja 96.347 117.955
Poslovna pasiva 4.343.357 4.302.362
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 872.038 850.687
EBITDA 120.081 121.221
Amortizacija 61.959 61.328
EBIT 58.122 59.893
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 58.122 59.893
Porezi iz dobitka 3.621 3.603
Neto dobitak 54.501 56.290
Prosječan broj zaposlenih 42,00 41,00
Prihod po zaposlenom 20.762,81 20.748,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.216.404 1.213.244
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.118.005 1.131.244
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 98.399 82.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.216.404 1.213.244
Ukupni odlivi gotovine 1.118.005 1.131.244
Neto priliv (odliv) gotovine 98.399 82.000
Gotovina na početku obračunskog perioda 336.899 254.899
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 435.298 336.899

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKNG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0129
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9740
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 1,26%
Prinos na kapital (ROE) 1,33%
Neto marža 6,25%
EBITDA marža 13,77%
Ukupan prihod 1.050.572