KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKNG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.321.318 3.624.693
Tekuća sredstva 758.884 718.664
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 477.226 435.298
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.080.202 4.343.357
Pasiva
Kapital 3.882.622 4.119.893
Osnovni kapital 4.229.726 4.229.726
Rezerve
Revalorizacione rezerve 111.419 362.032
Neraspoređeni dobitak 13.342 54.501
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 43.044 43.044
Kratkoročne obaveze 154.536 180.420
Pasivna vremenska razgraničenja 74.591 96.347
Poslovna pasiva 4.080.202 4.343.357
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 906.320 872.038
EBITDA 77.166 120.081
Amortizacija 63.238 61.959
EBIT 13.928 58.122
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 13.928 58.122
Porezi iz dobitka 586 3.621
Neto dobitak 13.342 54.501
Prosječan broj zaposlenih 43,00 42,00
Prihod po zaposlenom 21.077,21 20.762,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.279.325 1.216.404
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.237.397 1.118.005
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 41.928 98.399
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.279.325 1.216.404
Ukupni odlivi gotovine 1.237.397 1.118.005
Neto priliv (odliv) gotovine 41.928 98.399
Gotovina na početku obračunskog perioda 435.298 336.899
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 477.226 435.298

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKNG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0032
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9179
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,33%
Neto marža 1,47%
EBITDA marža 8,51%
Ukupan prihod 1.095.666