KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKSA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.355.855 9.512.619
Tekuća sredstva 393.774 459.463
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.871 3.081
Aktivna vremenska razgraničenja 194 252
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.749.629 9.972.082
Pasiva
Kapital 8.248.775 8.477.219
Osnovni kapital 10.345.759 10.345.759
Rezerve
Revalorizacione rezerve 116.460 140.653
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 195.299 199.458
Dugoročne obaveze 217.766 172.810
Kratkoročne obaveze 1.087.789 1.122.595
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.749.629 9.972.082
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 497.108 469.954
EBITDA 69.629 -74.469
Amortizacija 192.184 184.327
EBIT -122.555 -258.796
Rashodi kamata 58.905 40.874
Dobitak prije poreza -181.460 -299.670
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -181.460 -299.670
Prosječan broj zaposlenih 17,00 13,00
Prihod po zaposlenom 29.241,65 36.150,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 640.758 427.528
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 632.690 405.685
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.068 21.843
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 10.731
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -10.731
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.342 8.876
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 25.620 21.871
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.278 -12.995
Ukupni prilivi gotovine 657.100 436.404
Ukupni odlivi gotovine 658.310 438.287
Neto priliv (odliv) gotovine -1.210 -1.883
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.081 4.964
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.871 3.081

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKSA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0175
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7973
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,84%
Prinos na kapital (ROE) -2,17%
Neto marža -36,50%
EBITDA marža 14,01%
Ukupan prihod 540.112