KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKSA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.163.191 9.355.855
Tekuća sredstva 351.728 393.774
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 985 1.871
Aktivna vremenska razgraničenja 194
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.514.919 9.749.629
Pasiva
Kapital 8.067.375 8.248.775
Osnovni kapital 10.345.759 10.345.759
Rezerve
Revalorizacione rezerve 91.751 116.460
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 191.141 195.299
Dugoročne obaveze 196.487 217.766
Kratkoročne obaveze 1.059.916 1.087.789
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.514.919 9.749.629
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 513.422 497.108
EBITDA 62.226 69.629
Amortizacija 193.959 192.184
EBIT -131.733 -122.555
Rashodi kamata 21.643 58.905
Dobitak prije poreza -153.376 -181.460
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -153.376 -181.460
Prosječan broj zaposlenih 17,00 17,00
Prihod po zaposlenom 30.201,29 29.241,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 597.599 640.758
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 588.045 632.690
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.554 8.068
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.183 16.342
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.623 25.620
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -10.440 -9.278
Ukupni prilivi gotovine 607.782 657.100
Ukupni odlivi gotovine 608.668 658.310
Neto priliv (odliv) gotovine -886 -1.210
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.871 3.081
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 985 1.871

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKSA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0148
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7798
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,59%
Prinos na kapital (ROE) -1,88%
Neto marža -29,87%
EBITDA marža 12,12%
Ukupan prihod 518.245