JP VIK vrelo Bioštica a.d. Sokolac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKVB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 5.633.542 5.212.370
Tekuća sredstva 2.665.764 2.687.466
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 15.087 39.245
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.299.306 7.899.836
Pasiva
Kapital 5.351.709 5.700.312
Osnovni kapital 6.244.982 6.244.982
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.319 11.220
Kratkoročne obaveze 2.943.278 2.188.304
Pasivna vremenska razgraničenja 584.818 33.647
Poslovna pasiva 8.299.306 7.899.836
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 876.661 934.595
EBITDA -210.140 -61.135
Amortizacija 125.836 137.179
EBIT -335.976 -198.314
Rashodi kamata 12.627 13.444
Dobitak prije poreza -348.603 -211.758
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -348.603 -211.758
Prosječan broj zaposlenih 64,00 65,00
Prihod po zaposlenom 13.697,83 14.378,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.031.096 995.416
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.048.376 948.994
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -17.280 46.422
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 23 144
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 23 144
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.901 14.645
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -6.901 -14.645
Ukupni prilivi gotovine 1.031.119 995.560
Ukupni odlivi gotovine 1.055.277 963.639
Neto priliv (odliv) gotovine -24.158 31.921
Gotovina na početku obračunskog perioda 39.245 7.324
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 15.087 39.245

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKVB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0558
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8570
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -4,30%
Prinos na kapital (ROE) -6,31%
Neto marža -39,76%
EBITDA marža -23,97%
Ukupan prihod 908.816