Veletrgovina a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 6.318.361 6.365.545
Tekuća sredstva 7.691 6.084
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.245 5.703
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.326.052 6.371.629
Pasiva
Kapital 6.299.969 6.345.518
Osnovni kapital 6.021.146 6.021.146
Rezerve
Revalorizacione rezerve 886.676 886.676
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 26.083 26.111
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.326.052 6.371.629
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.635 987
Amortizacija 47.184 47.184
EBIT -45.549 -46.197
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -45.549 -46.197
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -45.549 -46.197
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 146.084 145.004
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 144.542 140.909
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.542 4.095
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 146.084 145.004
Ukupni odlivi gotovine 144.542 140.909
Neto priliv (odliv) gotovine 1.542 4.095
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.703 1.608
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.245 5.703

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -79,3143
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0463
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5734
Tržišna kapitalizacija 3.612.688
Prinos na aktivu (ROA) -0,72%
Prinos na kapital (ROE) -0,72%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 145.586