Veletekstil a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 10.029.252 9.851.245
Tekuća sredstva 171.860 346.219
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 162.836 305.658
Aktivna vremenska razgraničenja 252 14.714
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.201.112 10.197.464
Pasiva
Kapital 10.167.975 10.142.294
Osnovni kapital 6.511.102 6.511.102
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.876.734 3.913.144
Neraspoređeni dobitak 25.681 43.517
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 33.137 55.170
Pasivna vremenska razgraničenja 295 17.215
Poslovna pasiva 10.201.112 10.197.464
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 433.448 432.048
EBITDA 158.189 171.091
Amortizacija 117.325 111.158
EBIT 40.864 59.933
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 40.864 59.933
Porezi iz dobitka 15.183 16.416
Neto dobitak 25.681 43.517
Prosječan broj zaposlenih 6,00 7,00
Prihod po zaposlenom 72.241,33 61.721,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 593.289 607.558
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 736.111 473.943
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -142.822 133.615
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 593.289 607.558
Ukupni odlivi gotovine 736.111 473.943
Neto priliv (odliv) gotovine -142.822 133.615
Gotovina na početku obračunskog perioda 305.658 172.043
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 162.836 305.658

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTK-R-A]

P/S 2,7039
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0039
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 45,6368
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5616
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1153
Tržišna kapitalizacija 1.171.998
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,25%
Neto marža 5,92%
EBITDA marža 36,50%
Ukupan prihod 457.063