Veletekstil a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.425.888 10.029.252
Tekuća sredstva 247.793 171.860
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 142.198 162.836
Aktivna vremenska razgraničenja 252 252
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.673.681 10.201.112
Pasiva
Kapital 7.646.825 10.167.975
Osnovni kapital 6.511.102 6.511.102
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.266.994 3.876.734
Neraspoređeni dobitak 47.784 25.681
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 26.856 33.137
Pasivna vremenska razgraničenja 295 295
Poslovna pasiva 7.673.681 10.201.112
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 444.918 433.448
EBITDA 184.975 158.189
Amortizacija 119.927 117.325
EBIT 65.048 40.864
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 65.048 40.864
Porezi iz dobitka 17.264 15.183
Neto dobitak 47.784 25.681
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 88.983,60 72.241,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 598.439 593.289
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 519.077 736.111
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 79.362 -142.822
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 100.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -100.000 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 598.439 593.289
Ukupni odlivi gotovine 619.077 736.111
Neto priliv (odliv) gotovine -20.638 -142.822
Gotovina na početku obračunskog perioda 162.836 305.658
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 142.198 162.836

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTK-R-A]

P/S 2,5610
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0073
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 23,8457
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1744
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1490
Tržišna kapitalizacija 1.139.443
Prinos na aktivu (ROA) 0,53%
Prinos na kapital (ROE) 0,54%
Neto marža 10,74%
EBITDA marža 41,58%
Ukupan prihod 468.751