JP Vodovod a.d. Bileća

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VOBI-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 790.291 809.450
Tekuća sredstva 576.054 715.722
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 106.536 51.528
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.366.345 1.525.172
Pasiva
Kapital 1.134.092 1.336.642
Osnovni kapital 2.526.880 2.526.880
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 232.253 188.530
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.366.345 1.525.172
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 781.657 853.510
EBITDA -161.909 -25.717
Amortizacija 40.641 42.921
EBIT -202.550 -68.638
Rashodi kamata 0 6.284
Dobitak prije poreza -202.550 -74.922
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -202.550 -74.922
Prosječan broj zaposlenih 49,00 49,00
Prihod po zaposlenom 15.952,18 17.418,57
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.260.749 1.209.934
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.205.741 1.236.881
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 55.008 -26.947
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.260.749 1.209.934
Ukupni odlivi gotovine 1.205.741 1.236.881
Neto priliv (odliv) gotovine 55.008 -26.947
Gotovina na početku obračunskog perioda 51.528 78.475
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 106.536 51.528

Skraćeni finansijski pokazatelji [VOBI-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0802
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4488
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -14,01%
Prinos na kapital (ROE) -16,40%
Neto marža -25,91%
EBITDA marža -20,71%
Ukupan prihod 915.592