JP Vodovod a.d. Bileća

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VOBI-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 750.138 790.291
Tekuća sredstva 501.722 576.054
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 105.243 106.536
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.251.860 1.366.345
Pasiva
Kapital 863.800 1.134.092
Osnovni kapital 2.526.880 2.526.880
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 388.060 232.253
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.251.860 1.366.345
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 864.008 781.657
EBITDA -229.134 -161.909
Amortizacija 40.269 40.641
EBIT -269.403 -202.550
Rashodi kamata 889 0
Dobitak prije poreza -270.292 -202.550
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -270.292 -202.550
Prosječan broj zaposlenih 50,00 49,00
Prihod po zaposlenom 17.280,16 15.952,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.312.271 1.260.749
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.313.564 1.205.741
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.293 55.008
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.312.271 1.260.749
Ukupni odlivi gotovine 1.313.564 1.205.741
Neto priliv (odliv) gotovine -1.293 55.008
Gotovina na početku obračunskog perioda 106.536 51.528
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 105.243 106.536

Skraćeni finansijski pokazatelji [VOBI-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1070
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3418
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -20,65%
Prinos na kapital (ROE) -27,06%
Neto marža -31,28%
EBITDA marža -26,52%
Ukupan prihod 1.095.891