Veterinarska stanica a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VSBN-R-A 2006 32.3170,0418  25.5.2007.15.5.2007.11.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 430.459 445.272
Tekuća sredstva 26.040 45.896
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.863 2.918
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 456.499 491.168
Pasiva
Kapital 389.456 396.668
Osnovni kapital 773.377 773.377
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 67.043 94.500
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 456.499 491.168
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 298.741 376.911
EBITDA 7.620 -23.013
Amortizacija 14.813 15.297
EBIT -7.193 -38.310
Rashodi kamata 19 24
Dobitak prije poreza -7.212 -38.334
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.212 -38.334
Prosječan broj zaposlenih 18,00 19,00
Prihod po zaposlenom 16.596,72 19.837,42
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 381.205 441.275
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 394.770 439.097
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -13.565 2.178
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.510
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 15.510 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 396.715 441.275
Ukupni odlivi gotovine 394.770 439.097
Neto priliv (odliv) gotovine 1.945 2.178
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.918 740
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.863 2.918

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBN-R-A]

P/S 2,0322
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0093
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -84,1793
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5036
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,5588
Tržišna kapitalizacija 607.101
Prinos na aktivu (ROA) -1,52%
Prinos na kapital (ROE) -1,83%
Neto marža -2,41%
EBITDA marža 2,55%
Ukupan prihod 365.588