Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VSBN-R-A 2006 32.3170,0418  25.5.2007.15.5.2007.11.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 45.956 407.885
Tekuća sredstva 912.480 50.288
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 912.344 10.923
Kratkoročna razgraničenja 32.136
Bilansna aktiva 958.436 458.173
Pasiva
Kapital 903.718 282.269
Osnovni kapital 773.377 773.377
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 621.449
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 54.718 175.904
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 958.436 458.173
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.702 7.585
EBITDA 680.439 -4.685
Amortizacija 0 0
EBIT 680.439 -4.685
Rashodi kamata 8.793 8
Dobitak prije poreza 671.646 -4.693
Porezi iz dobitka 50.197 0
Neto dobitak 621.449 -4.693
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 1.702,00 3.792,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.836 14.047
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 342.558 5.890
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -322.722 8.157
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.224.143
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.224.143 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.243.979 14.047
Ukupni odlivi gotovine 342.558 5.890
Neto priliv (odliv) gotovine 901.421 8.157
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.923 2.766
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 912.344 10.923

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBN-R-A]

P/S 356,6986
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,8036
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,9769
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1685
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6718
Tržišna kapitalizacija 607.101
Prinos na aktivu (ROA) 87,74%
Prinos na kapital (ROE) 104,80%
Neto marža 36.512,87%
EBITDA marža 39.978,79%
Ukupan prihod 897.327