Veterinarska stanica a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VSBN-R-A 2006 32.3170,0418  25.5.2007.15.5.2007.11.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 445.272 460.569
Tekuća sredstva 45.896 50.648
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.918 740
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 491.168 511.217
Pasiva
Kapital 396.668 435.002
Osnovni kapital 773.377 773.377
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 94.500 76.215
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 491.168 511.217
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 376.911 474.868
EBITDA -23.013 988
Amortizacija 15.297 15.333
EBIT -38.310 -14.345
Rashodi kamata 24 28
Dobitak prije poreza -38.334 -14.373
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -38.334 -14.373
Prosječan broj zaposlenih 19,00 20,00
Prihod po zaposlenom 19.837,42 23.743,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 441.275 571.441
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 439.097 572.052
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.178 -611
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.386
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -1.386
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 441.275 571.441
Ukupni odlivi gotovine 439.097 573.438
Neto priliv (odliv) gotovine 2.178 -1.997
Gotovina na početku obračunskog perioda 740 2.737
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.918 740

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBN-R-A]

P/S 1,6107
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0496
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,8371
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5129
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,5305
Tržišna kapitalizacija 607.101
Prinos na aktivu (ROA) -7,65%
Prinos na kapital (ROE) -9,22%
Neto marža -10,17%
EBITDA marža -6,11%
Ukupan prihod 407.342