Veterinarska stanica a.d. Kozarska Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSKD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 380.440 399.914
Tekuća sredstva 26.442 50.719
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 1.024
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 406.882 450.633
Pasiva
Kapital 258.585 231.349
Osnovni kapital 395.592 395.592
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 27.236
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 46.301
Kratkoročne obaveze 101.996 219.284
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 406.882 450.633
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 32.390 117.761
EBITDA 51.008 -5.580
Amortizacija 19.473 14.752
EBIT 31.535 -20.332
Rashodi kamata 1.273 237
Dobitak prije poreza 30.262 -20.569
Porezi iz dobitka 3.026 0
Neto dobitak 27.236 -20.569
Prosječan broj zaposlenih 8,00 13,00
Prihod po zaposlenom 4.048,75 9.058,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSKD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0688
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6537
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 6,35%
Prinos na kapital (ROE) 11,12%
Neto marža 84,09%
EBITDA marža 157,48%
Ukupan prihod 176.401