Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 77.127 78.233
Tekuća sredstva 12.630 12.026
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 564 430
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 89.757 90.259
Pasiva
Kapital 30.948 32.377
Osnovni kapital 83.865 83.865
Rezerve 725 725
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 58.809 57.882
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 89.757 90.259
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 3.541 33.815
EBITDA -323 -10.676
Amortizacija 1.106 1.337
EBIT -1.429 -12.013
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.429 -12.013
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.429 -12.013
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 1.180,33 11.271,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSPT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0169
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3650
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,59%
Prinos na kapital (ROE) -4,51%
Neto marža -40,36%
EBITDA marža -9,12%
Ukupan prihod 14.223