Veterinarska stanica a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSZV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 279.283 281.110
Tekuća sredstva 6.432 6.168
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 486 751
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 285.715 287.278
Pasiva
Kapital 253.830 250.670
Osnovni kapital 331.084 331.084
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.159 851
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.885 36.608
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 285.715 287.278
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 122.639 121.637
EBITDA 5.220 3.296
Amortizacija 1.827 2.518
EBIT 3.393 778
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 3.393 778
Porezi iz dobitka 234 0
Neto dobitak 3.159 778
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,00
Prihod po zaposlenom 17.519,86 17.376,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 147.511 138.724
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 150.716 140.115
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.205 -1.391
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.940
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.940 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 150.451 138.724
Ukupni odlivi gotovine 150.716 140.115
Neto priliv (odliv) gotovine -265 -1.391
Gotovina na početku obračunskog perioda 751 2.142
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 486 751

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSZV-R-A]

P/S 0,4319
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0095
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,7691
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7667
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2087
Tržišna kapitalizacija 52.973
Prinos na aktivu (ROA) 1,10%
Prinos na kapital (ROE) 1,25%
Neto marža 2,58%
EBITDA marža 4,26%
Ukupan prihod 138.679