Zeleni Jadar a.d. Srebrenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.358.733 1.206.350
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 150.444 1.061
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.383.638 1.367.303
Poslovna aktiva 2.742.371 2.573.653
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.209.515 3.209.515
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.005 4.005
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.742.371 2.573.653
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.742.371 2.573.653
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.647 -787
Amortizacija 0 0
EBIT -2.647 -787
Rashodi kamata 13.688 0
Dobitak prije poreza -16.335 -787
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -16.335 -787
Prosječan broj zaposlenih 0,50
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.000 12.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.617 18.910
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -617 -6.910
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000 0
Ukupni prilivi gotovine 165.000 12.000
Ukupni odlivi gotovine 15.617 18.910
Neto priliv (odliv) gotovine 149.383 -6.910
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.061 7.971
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 150.444 1.061