Zanat design d.d. Brčko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 570.955 514.642
Tekuća sredstva 468.360 543.003
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 61.651 69.672
Aktivna vremenska razgraničenja 36.325 36.425
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.039.315 1.057.645
Pasiva
Kapital 633.305 716.656
Osnovni kapital 2.893.370 2.893.370
Rezerve 5 5
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 704.748
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5 5
Kratkoročne obaveze 406.005 340.984
Pasivna vremenska razgraničenja 20.400 27.665
Poslovna pasiva 1.039.315 1.057.645
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 13.889 0
EBITDA -74.178 718.781
Amortizacija 9.173 14.033
EBIT -83.351 704.748
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -83.351 704.748
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -83.351 704.748
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda