Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 167.106 192.811
Tekuća sredstva 112.827 140.552
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.362 8.687
Aktivna vremenska razgraničenja 6.822
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 279.933 333.363
Pasiva
Kapital 152.656 268.503
Osnovni kapital 195.804 195.804
Rezerve 2.593 2.593
Revalorizacione rezerve 183.000 183.000
Neraspoređeni dobitak 4.700 4.700
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 127.277 64.860
Pasivna vremenska razgraničenja 5.976
Poslovna pasiva 279.933 333.363
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 198.275 371.082
EBITDA -83.274 5.443
Amortizacija 26.605 27.375
EBIT -109.879 -21.932
Rashodi kamata 5.968 119
Dobitak prije poreza -115.847 -22.051
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -115.847 -22.051
Prosječan broj zaposlenih 16,00 21,00
Prihod po zaposlenom 12.392,19 17.670,57
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 281.212 447.419
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 287.599 434.151
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.387 13.268
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12 8
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 12 8
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.749
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -12.749
Ukupni prilivi gotovine 281.224 447.427
Ukupni odlivi gotovine 287.599 446.900
Neto priliv (odliv) gotovine -6.375 527
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.687 7.983
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 50 177
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.362 8.687

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZNUS-R-A]

P/S 0,1679
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,5916
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2873
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7796
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2181
Tržišna kapitalizacija 33.287
Prinos na aktivu (ROA) -37,78%
Prinos na kapital (ROE) -55,01%
Neto marža -58,43%
EBITDA marža -42,00%
Ukupan prihod 200.376