Zrak a.d. Bileća

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 1.309.881 1.400.349
Tekuća sredstva 8.782 9.980
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7 743
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.318.663 1.410.329
Pasiva
Kapital 1.117.581 1.220.275
Osnovni kapital 4.261.318 4.261.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 201.082 190.054
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.318.663 1.410.329
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 83.594 82.831
EBITDA -12.226 -15.045
Amortizacija 90.468 90.468
EBIT -102.694 -105.513
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -102.694 -105.513
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -102.694 -105.513
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 10.449,25 10.353,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 121.938 116.875
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 122.674 116.132
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -736 743
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 121.938 116.875
Ukupni odlivi gotovine 122.674 116.132
Neto priliv (odliv) gotovine -736 743
Gotovina na početku obračunskog perioda 743
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7 743