Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 278.707 341.103
Tekuća sredstva 15.921 30.263
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11 5.044
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 294.628 371.366
Pasiva
Kapital 283.206 246.896
Osnovni kapital 330.762 330.762
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 36.310
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 11.422 124.470
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 294.628 371.366
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 94.403 142.218
EBITDA 50.240 -23.949
Amortizacija 7.953 8.168
EBIT 42.287 -32.117
Rashodi kamata 5.977 5.162
Dobitak prije poreza 36.310 -37.279
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 36.310 -37.279
Prosječan broj zaposlenih 7,00 14,00
Prihod po zaposlenom 13.486,14 10.158,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 96.614 157.853
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 204.771 141.306
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -108.157 16.547
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 112.665
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 112.665 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 48.563 14.492
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.563 -14.492
Ukupni prilivi gotovine 248.279 157.853
Ukupni odlivi gotovine 253.334 155.798
Neto priliv (odliv) gotovine -5.055 2.055
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.044 2.989
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 22
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11 5.044

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZORA-R-A]

P/S 3,5037
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1098
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,1094
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8562
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1679
Tržišna kapitalizacija 330.762
Prinos na aktivu (ROA) 10,90%
Prinos na kapital (ROE) 13,70%
Neto marža 38,46%
EBITDA marža 53,22%
Ukupan prihod 178.051