Žitoprodukt a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 161 15.175
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 161 8.304
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.053.649 5.046.709
Poslovna aktiva 5.053.810 5.061.884
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 33.784.338 33.784.338
Rezerve
Revalorizacione rezerve 6.237.921 6.237.921
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.053.810 5.061.884
Pasivna vremenska razgraničenja 252 8.304
Poslovna pasiva 5.053.810 5.061.884
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -12.102 -67.992
Amortizacija 0 0
EBIT -12.102 -67.992
Rashodi kamata 454 0
Dobitak prije poreza -12.556 -67.992
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.556 -67.992
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.652
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.143 161.828
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.143 -152.176
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.652
Ukupni odlivi gotovine 8.143 161.828
Neto priliv (odliv) gotovine -8.143 -152.176
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.304 160.480
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 161 8.304