Slavko Ivančević ZOP a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 1.146.557 1.212.930
Tekuća sredstva 375.919 645.326
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.214 127.826
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.522.476 1.858.256
Pasiva
Kapital 973.165 1.167.970
Osnovni kapital 1.628.614 1.628.614
Rezerve 11.274 11.274
Revalorizacione rezerve 14.178 14.178
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 144.550 144.550
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 404.761 545.736
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.522.476 1.858.256
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 138.675 405.636
EBITDA -108.722 -101.100
Amortizacija 66.029 78.039
EBIT -174.751 -179.139
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -250.651
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 23,00 34,00
Prihod po zaposlenom 6.029,35 11.930,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda