Slatina ZTC a.d. Slatina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 3.896.056 4.050.179
Tekuća sredstva 9.766 20.870
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.797 2.164
Aktivna vremenska razgraničenja 636 4.514
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.906.458 4.075.563
Pasiva
Kapital 1.790.232 2.138.431
Osnovni kapital 5.068.519 5.068.519
Rezerve
Revalorizacione rezerve 177.295 177.295
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.671.580 712.887
Kratkoročne obaveze 444.627 1.224.228
Pasivna vremenska razgraničenja 19 17
Poslovna pasiva 3.906.458 4.075.563
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 206.369 167.615
EBITDA -192.065 -495.434
Amortizacija 111.408 110.496
EBIT -303.473 -605.930
Rashodi kamata 44.726 82.847
Dobitak prije poreza -348.199 -688.777
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -348.199 -688.777
Prosječan broj zaposlenih 22,00 21,00
Prihod po zaposlenom 9.380,41 7.981,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 258.121 283.346
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 406.781 539.308
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -148.660 -255.962
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13 9.190
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.839 42.787
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.826 -33.597
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 294.529 623.047
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 137.410 337.533
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 157.119 285.514
Ukupni prilivi gotovine 552.663 915.583
Ukupni odlivi gotovine 549.030 919.628
Neto priliv (odliv) gotovine 3.633 -4.045
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.164 6.209
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.797 2.164