Zvornik - stan a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZVST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.749.707 3.817.242
Tekuća sredstva 3.143.475 2.975.640
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 39.729 7.545
Aktivna vremenska razgraničenja 200.388 159.639
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.893.182 6.792.882
Pasiva
Kapital 150.716 81.051
Osnovni kapital 1.603.088 1.603.088
Rezerve 2.838.041 2.838.041
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 58.908 25.087
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5.058.543 5.232.536
Kratkoročne obaveze 1.683.923 1.479.295
Pasivna vremenska razgraničenja 2.222 2.272
Poslovna pasiva 6.893.182 6.792.882
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.411.709 2.398.262
EBITDA 366.522 384.413
Amortizacija 163.945 196.234
EBIT 202.577 188.179
Rashodi kamata 138.751 149.553
Dobitak prije poreza 63.826 38.626
Porezi iz dobitka 4.918 13.539
Neto dobitak 58.908 25.087
Prosječan broj zaposlenih 44,00 43,00
Prihod po zaposlenom 54.811,57 55.773,53
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.502.379 2.943.804
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.775.475 2.610.516
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.726.904 333.288
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 299.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.993.720 344.793
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.694.720 -344.793
Ukupni prilivi gotovine 3.801.379 2.943.804
Ukupni odlivi gotovine 3.769.195 2.955.309
Neto priliv (odliv) gotovine 32.184 -11.505
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.545 19.050
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 39.729 7.545

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZVST-R-A]

P/S 0,0465
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0367
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,9049
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0940
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7446
Tržišna kapitalizacija 112.216
Prinos na aktivu (ROA) 0,86%
Prinos na kapital (ROE) 50,83%
Neto marža 2,44%
EBITDA marža 15,20%
Ukupan prihod 2.868.466