Zvornik - stan a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZVST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.817.242 3.977.718
Tekuća sredstva 2.975.640 2.759.032
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.545 19.050
Aktivna vremenska razgraničenja 159.639 171.566
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.792.882 6.736.750
Pasiva
Kapital 81.051 183.563
Osnovni kapital 1.603.088 1.603.088
Rezerve 2.838.041 2.838.041
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 25.087 40.832
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5.232.536 5.328.411
Kratkoročne obaveze 1.479.295 1.224.776
Pasivna vremenska razgraničenja 2.272 12.467
Poslovna pasiva 6.792.882 6.736.750
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.398.262 2.405.328
EBITDA 384.413 479.845
Amortizacija 196.234 198.868
EBIT 188.179 280.977
Rashodi kamata 149.553 235.728
Dobitak prije poreza 38.626 45.249
Porezi iz dobitka 13.539 4.418
Neto dobitak 25.087 40.831
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.943.804 3.613.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.610.516 2.530.475
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 333.288 1.082.869
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 775.618
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -775.618
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 344.793 326.736
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -344.793 -326.736
Ukupni prilivi gotovine 2.943.804 3.613.344
Ukupni odlivi gotovine 2.955.309 3.632.829
Neto priliv (odliv) gotovine -11.505 -19.485
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.050 38.535
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.545 19.050

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZVST-R-A]

P/S 0,0468
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0156
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,4731
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0506
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,3845
Tržišna kapitalizacija 112.216
Prinos na aktivu (ROA) 0,37%
Prinos na kapital (ROE) 18,96%
Neto marža 1,05%
EBITDA marža 16,03%
Ukupan prihod 2.790.394