Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 18.729.361 16.685.316
Tekuća sredstva 5.738.087 6.142.744
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 915.239 1.427.840
Kratkoročna razgraničenja 45.906 39.569
Bilansna aktiva 24.467.448 22.828.060
Pasiva
Kapital 21.448.305 21.988.110
Osnovni kapital 13.876.371 13.876.371
Rezerve 1.377.186 1.369.401
Revalorizacione rezerve 4.269.742 4.435.707
Neraspoređeni dobitak 2.298.846 2.306.631
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.028.825
Kratkoročne obaveze 1.962.749 820.737
Kratkoročna razgraničenja 73.695 52.982
Bilansna pasiva 24.467.448 22.828.060
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 62.952.025 48.780.734
EBITDA 383.114 900.797
Amortizacija 860.753 864.185
EBIT -477.639 36.612
Rashodi kamata 34.096 321
Dobitak prije poreza -511.735 36.291
Porezi iz dobitka 28.070 25.363
Neto dobitak -539.805 10.928
Prosječan broj zaposlenih 158,00 162,00
Prihod po zaposlenom 398.430,54 301.115,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.628.397 58.220.640
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.650.446 58.641.853
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 977.951 -421.213
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.805.369 284.392
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.805.369 -284.392
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 185.183
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.314.817 0
Ukupni prilivi gotovine 77.128.397 58.220.640
Ukupni odlivi gotovine 77.640.998 58.926.245
Neto priliv (odliv) gotovine -512.601 -705.605
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.427.840 2.133.445
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 915.239 1.427.840

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRPT-R-A]

P/S 0,2118
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0389
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -24,7037
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5457
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6217
Tržišna kapitalizacija 13.335.193
Prinos na aktivu (ROA) -2,28%
Prinos na kapital (ROE) -2,49%
Neto marža -0,86%
EBITDA marža 0,61%
Ukupan prihod 63.402.794