Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
POST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 70.654.986 72.573.389
Tekuća sredstva 9.480.491 11.115.654
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 522.089 544.913
Aktivna vremenska razgraničenja 1.505.818 1.690.210
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 80.135.477 83.689.043
Pasiva
Kapital 64.585.610 65.401.157
Osnovni kapital 38.754.233 38.754.233
Rezerve
Revalorizacione rezerve 27.528.782 28.421.254
Neraspoređeni dobitak 822.846 513.764
Rezervisanja 781.687 1.013.384
Dugoročne obaveze 1.543.231 592.741
Kratkoročne obaveze 13.224.949 16.681.761
Pasivna vremenska razgraničenja 2.650.674 2.757.279
Poslovna pasiva 80.135.477 83.689.043
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 53.288.093 52.805.612
EBITDA 2.778.277 3.000.209
Amortizacija 3.025.375 3.045.943
EBIT -247.098 -45.734
Rashodi kamata 498.824 442.493
Dobitak prije poreza -745.922 -488.227
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -745.922 -488.227
Prosječan broj zaposlenih 2.290,00 2.266,00
Prihod po zaposlenom 23.269,91 23.303,45
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 64.204.387 61.524.155
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 63.686.127 58.134.678
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 518.260 3.389.477
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 417.260 94.519
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.469.545 1.761.660
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.052.285 -1.667.141
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.981.098 2.600.442
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.469.836 4.047.097
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 511.262 -1.446.655
Ukupni prilivi gotovine 70.602.745 64.219.116
Ukupni odlivi gotovine 70.625.508 63.943.435
Neto priliv (odliv) gotovine -22.763 275.681
Gotovina na početku obračunskog perioda 544.913 269.203
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 206 180
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 267 151
Gotovina na kraju obračunskog perioda 522.089 544.913

Skraćeni finansijski pokazatelji [POST-R-A]

P/S 0,0582
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0192
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,1564
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6665
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0480
Tržišna kapitalizacija 3.100.339
Prinos na aktivu (ROA) -0,91%
Prinos na kapital (ROE) -1,15%
Neto marža -1,40%
EBITDA marža 5,21%
Ukupan prihod 59.020.862