Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
POST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 70.419.684 71.672.121
Tekuća sredstva 11.323.031 11.125.504
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 725.197 446.124
Aktivna vremenska razgraničenja 1.661.516 2.205.238
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 81.742.715 82.797.625
Pasiva
Kapital 59.148.176 61.766.339
Osnovni kapital 38.754.233 38.754.233
Rezerve
Revalorizacione rezerve 24.527.751 25.317.840
Neraspoređeni dobitak 762.087 921.849
Rezervisanja 949.416 804.036
Dugoročne obaveze 2.421.250 5.058.824
Kratkoročne obaveze 19.223.873 15.168.426
Pasivna vremenska razgraničenja 3.066.692 3.132.926
Poslovna pasiva 81.742.715 82.797.625
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 62.807.169 60.624.017
EBITDA 1.502.344 3.745.232
Amortizacija 3.879.055 3.472.882
EBIT -2.376.711 272.350
Rashodi kamata 213.451 137.009
Dobitak prije poreza -2.590.162 135.341
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.590.162 135.341
Prosječan broj zaposlenih 2.475,00 2.412,00
Prihod po zaposlenom 25.376,63 25.134,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 81.268.614 71.367.663
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 76.847.547 71.569.960
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.421.067 -202.297
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13.310 237.167
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.452.884 4.193.474
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.439.574 -3.956.307
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 25.990.345 20.308.585
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 27.692.580 16.155.919
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.702.235 4.152.666
Ukupni prilivi gotovine 107.272.269 91.913.415
Ukupni odlivi gotovine 106.993.011 91.919.353
Neto priliv (odliv) gotovine 279.258 -5.938
Gotovina na početku obračunskog perioda 446.124 451.859
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 142 341
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 327 138
Gotovina na kraju obračunskog perioda 725.197 446.124

Skraćeni finansijski pokazatelji [POST-R-A]

P/S 0,0395
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0668
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,9576
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5262
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0419
Tržišna kapitalizacija 2.480.271
Prinos na aktivu (ROA) -3,15%
Prinos na kapital (ROE) -4,28%
Neto marža -4,12%
EBITDA marža 2,39%
Ukupan prihod 67.791.868