Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet "AGROPROM" Zvornik, u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 81
Telefon + 387 56 211 990
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 90 0 90 17,55 0,00 17,55
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 72,45 0,00 72,45
UKUPNO 93 0 93 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILOVANOVIĆ DRAGAN 42,43835642,438356
BANJAC JASMINKO 30,01449330,014493
PREF AD BANJA LUKA 10,00002910,000029
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999424,999942
RUDANOVIĆ MILAN 0,5637130,563713
MIHAJLOVIĆ BRANKO 0,4932670,493267
NOVIČIĆ TRIPKO 0,3993390,399339
FILIPOVIĆ BRANKO 0,3601540,360154
BATIĆ MILUTIN 0,3601540,360154
GAVRIĆ MILOŠ 0,3601540,360154
LUKIĆ BUDIMIR 0,3601540,360154
AĆIMOVIĆ MILADIN 0,3601540,360154
PETROVIĆ MILISAV 0,3601540,360154

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Tanacko Tanić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata