Podaci o emitentu

Adresa 18 H.L.P.BRIGADE 3
89240 GACKO
Telefon / Faks 059 472 640/059 472 641
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 58 0 58 12,83 0,00 12,83
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 77,17 0,00 77,17
UKUPNO 61 0 61 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČENOVIĆ MILAN 38,58642538,586425
VUČENOVIĆ BOŽO 38,58637838,586378
PREF AD BANJA LUKA 9,9999959,999995
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999864,999986
LJUBIČIĆ RADE 0,9051140,905114
SLIJEPČEVIĆ ZDRAVKO 0,4834890,483489
ĆOSOVIĆ DANILO 0,4193690,419369
JOVOVIĆ DRAGOJE 0,3354810,335481
DODEROVIĆ MILJAN 0,3354810,335481
ILIĆ MILIMIR 0,2269410,226941

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1957., a od 2001. godine posluje kao AD Ugostiteljstvo i turizam ¨Gacko¨Gacko. U okviru registrovane djelatnosti obavlja usluge smještaja, ishrane i točenja pića u hotelima, motelima i restoranima. Zbog male iskorištenosti kapaciteta, kao i velikog broja radnika preduzeće posluje sa gubitkom.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata