Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Braće Podgornika 8
Telefon + 387 51 300 720
Web www.livar.si
Email info@jel.livar.si
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 4.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 35.187 256 35.443 13,20 0,52 13,72
5%-10% 2 0 2 18,25 0,00 18,25
10%-25% 1 0 1 25,00 0,00 25,00
> 25% 0 1 1 0,00 43,03 43,03
UKUPNO 35.190 257 35.447 56,44 43,56 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 4.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LIVAR DD IVANČNA GORICA 43,03432943,034329
E-BL DOO BANJA LUKA 24,99958724,999587
PREF AD BANJA LUKA 9,1492359,149235
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975549,097554
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6313374,631337
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,6501501,650150
PEHAR DARIO 1,6152861,615286
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,3623421,362342
GOLEMOVIĆ DRAGAN 0,2866510,286651
ŽIGON IZTOK 0,1005460,100546

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Brdar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stevica Stojanović predsjednik
Amel Ćatić član
Miodrag Brdar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata