"JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Braće Podgornika 8
Telefon + 387 51 300 720
Web www.livar.si
Email info@jel.livar.si
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.9.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 35.158 263 35.421 13,19 0,53 13,72
5%-10% 2 0 2 18,25 0,00 18,25
10%-25% 2 0 2 39,03 0,00 39,03
> 25% 1 0 1 29,00 0,00 29,00
UKUPNO 35.163 263 35.426 99,47 0,53 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.9.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LIVENI ELEMENTI DOO BANJA LUKA 29,00000029,000000
E-BL DOO BANJA LUKA 24,99958724,999587
EUROLIV DOO BANJA LUKA 14,03432914,034329
PREF AD BANJA LUKA 9,1492359,149235
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975549,097554
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6313374,631337
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,6501501,650150
PEHAR DARIO 1,6152861,615286
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,3623421,362342
GOLEMOVIĆ DRAGAN 0,2881510,288151

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Brdar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Sekulić predsjednik
Milorad Đurđević član
Miodrag Brdar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata