Akcionarsko društvo robno-transportni centar "LUKA" Šamac

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 2
Telefon + 387 54 611 608
Web
Email lukasamac@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 107 7 114 12,49 0,36 12,85
5%-10% 3 0 3 22,16 0,00 22,16
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,00 65,00
UKUPNO 110 8 118 34,65 65,35 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1979.godine, pod nazivom : Radna organizacija „Luka“ u osnivanju  Bosanski Šamac.Osnivač :  Skupština opštine Bosanski Šamac. Osnovna djelatnost preduzeća je  pretovar tereta.Kapacitet ostvaren završenom prvom fazom investicije  : 1.000.000 tona/godine. Investicija luke planirana u tri faze sa kapacitetima pretovara roba :1. faza  -  do  1.000.000 tona /godišnje 2. faza   - do  3.000.000 tona godišnje 3. faza   - do  5.000.000 tona/godišnje   Strateško preduzeće sa 65% državnog kapitala. Devastirani radni kapaciteti – potrebna sanacija i preduzeće se nalazi u fazi ponovnog oživljavanja.Nalazi se na desnoj obali rijeke Save na 305-tom km od Beograda. Vodnim ,drumskim i željezničkim putevima povezana sa svim pravcima u BiH , regionu i šire, Dunavom sa Crnim morem , drumskim putem i željezničkom prugom Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Ploče u Republici Hrvatskoj sa Jadranskim morem i dalje. Luka je u blizini budućeg koridora 5 C i kanala Dunav-Sava od Vukovara do Šamca. 

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nikola Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jasminko Jotić predsjednik
Anđelko Šobot član
Borivoje Rovčanin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata